Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Informácie o DMSA.

DMSA: Dimercaptosuccinic kyselina
Liečba toxicity z ťažkých kovov

Ralph C. Cinque, DC


Meso-2,3-dimerkaptojantarová kyselina (DMSA) je organická zlučenina, obsahujúca síru, ktorá je schválená FDA pre liečbu toxicity olovom a ortuťou ako u detí tak i u dospelých. Napriek tomu, že je to liek na predpis, je tiež k dispozici ako voľnopredajný doplnok.

DMSA bola podávaná ako chelátor (vytvorí stabilnú zlúčeninu s kovmi) ťažkých kovov od 1950, a nebola najdená žiadna iná látka, ktorá by bola praktickejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia pre tento účel.


Kontaminácia ortuťou je najčastejšie spôsobená konzumáciou rýb, ortuťou z amalgámu zo zubných výplní, ortuťou z konzervačných látok v očkovacích sérach a z ďalších moderných priemyslových expozic. V minulosti bola kontaminácia olovom spôsobená predovšetkým farbami na báze olova a olovnatým benzínom, ktoré už ale boli zrušené. Avšak deti môžu byť stále vystavené olovu zo starých náterov, a kontaminácia olovom je stále problémom v oblastiach, kde sa olovo ťaží alebo spracúva.
Ostatné ťažké kovy vrátane kadmia a arzénu, sú hlavne z cigaretového dymu, ale tiež môžu byť z pracovného a životného prostredia.


Už dávno je známe, že zlúčeniny s obsahom síry majú schopnosť viazať sa s ťažkými kovmi. V normálne fungujúcom zdravom tele, existujú prirodzené zlúčeniny síry, ktoré vykonávajú tuto službu, a medzi ne patrí N-acetyl-cystein (NAC), R-lipoic kyseliny, S-adenysyl methionin (SAM), a Glutathion (GSH).

Meso-2,3-dimerkaptojantarová kyselina (DMSA) sa nevyskytuje prirodzene v ľudskom tele, nie je to ani zložka potravín. Bola však študovaná viac ako 40 rokov ako účinný perorálny chelátor ťažkých kovov. Prvé študie sa konali v Číne, Japonsku a Rusku, a potom sa rozšířili i do Europy a USA.

Chemicky, DMSA je dithiol, čo znamená, že obsahuje dve sulfhydrylové (SH) skupiny, plus jeden analog dimercaprol, známy ako BAL, čo je tukovo rozpustná látka, tiež používaná samostatne pre tvorbu chelatu kovov. Na rozdiel od DMSA, BAL nie je možné užívat orálne, ale musí byť podávaný hlboko do svalov v olejovom roztoku
. Okrem toho, BAL je omnoho viac toxická než DMSA. DMSA má velký liečebný rozsah, čo znamená, že existuje široké rozpatie mezi dávkou potrebnou k dosiahnutiu žiadúcich účinkov, a dávkou, ktorá je potenciálne toxická.


OLOVO
Zamorenie olovom je stále v záujme ochrany verejného zdravia v USA, pretože stále existuje približně 21 milionov domov, ktoré majú farbu na stenách s obsahom olova. Odlupovanie, zvetrávanie a drobenie maľby kontaminuje pôdu, čo prispieva k chronickej expozícii olovom. Olovo „súťaží“ v tele s kalciom, čo spôsobuje početné funkčné poruchy pri vstrebávaní vápnika.

Centrálny nervový systém sa zdá byť najviac postihnutý olovom.Hlavne pri deťoch to môže mať zničujúci dopad na duševný vývoj a inteligenciu. Mozgové poruchy, poruchy správania, porucha pozornosti, boli zistené u detí vystavených olovom. Koncentrácia olova v krvi 20-25 μg/100 ml môže spôsobiť nevratné poškodenie CNS u detí.

Akútna expozícia olovom u dospelých často ovplyvňuje obličky, čo vedie k poškodeniu obličiek. Chronická expozícia olovom spôsobuje dysfunkciu obličiek charakteristickú vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou kyseliny močovej, dna, a chronického zlyhania obličiek.

Po prijatí olova sa ľudské telo snaží využiť svoje prirodzené thiolové (SH) zlúčeniny, ako Glutathion (GSH), aby sa olovo vylúčilo. Avšak glutathion z pečene môže byť velmi rychlo vyčerpaný , čo má za následok menej glutathionu na elimináciu iných toxických látok. Bez účinného zásahu má olovo uložené v kostiach polčas rozpadu 25 rokov. To ukazuje, ako neefektívne sú telu vlastné mechanizmy na vylúčenie olova.

ORTUŤ
Ľudia sú vystavení účinkom ortuti hlavne v dvoch formách: ortuťové výpary a methylortuť (ortuť v organických zlúčeninách). Nanešťastie, ortuť je všadeprítomná v našom životnom prostredí. Ortuťové výpary sa z atmosféry dostanú zrážkami do sladkej aj slanej vody.. Zlúčeniny methylortuti sú vytvorené bakteriálnou konverziou anorganickej ortuti vo vode a pôde, ktorá sa potom koncentruje v morských plodoch a rybách. Bola zistená priama závislosť množstva methylortute v krvi a vlasoch od príjmu rýb.


Amalgámové zubné výplne sú hlavným zdrojom ortuti, anorganickej expozície u človeka. Najlacnejší a najbežnejší zubný plniaci materiál, známy ako "amalgam," obsahuje približne 50% kvapalnej ortuti, 35% striebra, 9% cínu, 6% mědi a stopy zinku. Pretože je pripravovaný priamo v ordinácii, zubár, sestra a pacient, sú vystavení ortuťovým výparom (HgO). Pacient je ďalej vystavovaný ortuťovým výparom z amalgámu, keď žuje, umýva si zuby, a pije teplé nápoje. Štúdie o obsahu ortuti vo vydychovanom vzduchu medzi ludmi s amalgamovými výplnami a bez nich zistili výrazne vyššiu východziu úroveň ortuti u jedincov s amalgamami, a to až do 15-násobného zvýšenia výskytu ortuti vo vydýchnutom vzduchu po žuvaní. Prepúšťanie ortuti je vačšie v starých skorodovaných amalgamoch v porovnaní s novým, leštenými. Otuťové výpary z amalgamu vstupujú do krvného obehu po vdýchnutí do pluc. U ľudí sa 90% ortuti odstráni stolicou vďaka Glutathion, len 10% se vylúči močom. Pokles Glutathionu v pečeni vyplývajúci z jeho vylučovania ortuti môže ohrozit ostatné funkcie pečene závislé na glutathione.

Arzen a kadmium
V životnom prostredí sa nachádza arzén a kadmium pochádzajúci z priemyselných odvetví, napr. vzniká pri výrobe herbicídov, batérií. Tieto kovy boli nájdené aj v cigaretovom dyme.

Kadmium, rovnako ako olovo a ortuť, môže interagovať s metabolicky výživnými základnými kovmi. Kadmium interaguje s vápnikom v kostrovom systéme a „súťaží“ so zinkom pri vytváraní metallothionein (bielkovina produkovaná telom), ktorá je dôležitá pri skladovaní a preprave zinku v priebehu vývoja.

Vylučovanie žlčou, sa zdá byť dôležitým faktorom pre fekálne odstránenie kadmia a arzénu, aj keď tieto kovy môžu byť vylučované aj močom.

Ako funguje DMSA
U zdravých jedincov sa približne 20% z ústne podanej dávky DMSA absorbuje v žalúdku a čreve. 95% z DMSA, ktorá sa dostane do krvného obehu, je viazaná na albumin (protein krvnej plazmy, vyskytuje sa aj v mozgovomiešnom moku). Jeden zo sulfhydrylov (SH) v DMSA se viaže na cystein (aminokyselina), zbytok SH je k dispozici na viazanie kovov.

U ľudí, ktorí mali zdravotne prospešný pôst, 90 procent z DMSA získaného z moču boli zmiešané disulfidy (DMSA je pripojená k jednej alebo dvom molekulám cysteinu), a 10% bolo nezmenené DMSA. V krvi neboli najdene zmiešane DMSA so disulfidmi. Je predpoklad, že tieto disulfidy sú tvorené ako albumínové uvoľnovače DMSA v obličkách.

DMSA sa lepšie vstrebáva, keď je prijatá na prázdny žalúdok. Avšak, niektorí ľudia majú ťažkosti so žalúdkom, keď prijímajú DMSA nalačno, a je to pravdepodobnejšie aj u detí. Preto musíme byť opatrní a zistiť, čo komu vyhovuje.

DMSA ošetrenie pri toxicite olovom
DMSA bol používaný od roku 1950 ako protijed na otravu olovom v Rusku, Japonsku a Číne. V nedávnej štúdii bolo preukázané, že DMSA je bezpečný a účinný chelátor olova. Pri dávke 10 mg / kg po dobu 5 dní u dospelých ľudí DMSA znížila hladinu olova v krvi o 35,5%, viac agresívny prístup využívající 30 mg / kg dávky znížili hladinu olova o 72,5%. Zlepšili sa aj klinické príznaky a biochemické indexy z otravy olovom.

Pri súčasnom podaní N-acetylcysteinu (NAC) a vitaminu C bola zistená zvýšená účinnosť DMSA na odstranenie olova z tela.

Navrhovaný postup pri liečbe je identifikovať a odstraniť vplyv životného prostredia a užívať DMSA 10 mg / kg 3x denne po dobu prvých 5 dní, po ktorých nasleduje 14 dní v dávke 10 mg / kg 2x denne.

DMSA v liečbe toxicity ortuťou
V USA bola prvá informácia o DMSA ako podpornom prostriedku pri vylučovaní ortuti podana Friedheimom. Ten referoval o pokusoch na myšiach v roku 1975, s poukázaním na nízku toxicitu DMSA a priaznivú účinnosť v porovnaní s ostatnými zlúčeninami, ako je napr. BAL a D-penicilamin. Od tej doby mnohé štúdie na ľuďoch aj zvieratách preukázali, že užívanie DMSA zvyšuje vylučovanie ortuti močom a znižuje krvné a tkanivové koncentrácie ortuti.

V porovnávacej štúdii chelátotvorných látok bolo 11 stavebných robotníkov s akútnou otravou ortuti, ktorí boli liečení buď s DMSA alebo N-acetyl-D, L-penicilamin (NAP), ktoré obsahujú iné SH chelátory kovu. Pri liečbe pomocou DMSA sa zistilo vačšie vylučovanie ortuti než pri liečbe NAP.

V jednej štúdii na skupine zamestnancov otrávených v pracovnom prostredí sa zistilo, že nárast vylučovania ortute močom pomocou DMSA bol hlavne počas prvých 24 hodín. Ortuť bola najviac vylučovaná prvých 8 hodín po ústnom užití .


Na potkanoch bola sledovaná účinnosť odstrániť ortuť z krvi a tkaniva prípravkami DMSA, DMPS, a NAP. DMSA bola najúčinnejšia pri odstraňovaní ortuti z krvi, pečene, mozgu, sleziny, pľúc, hrubého čreva, kostrových svalov a kostí. DMPS bol účinnejší pri odstraňovaní ortuti z obličiek.

Tvorba chelatu ortute v mozgu
U potkanov bolo po vnútrožilovom podaní metylortute zistené, že najúčinnejší chelátor ortuti v mozgu je DMSA.

V inej štúdii na myšiach bola DMSA podávaná na štvrtý deň po kontaminácii methylortuťou a pokračovala 8 dní. DMSA odstranila dve-tretiny ortute z mozgu , NAP odstranil približne jednu-polovicu, DMPS neodstranila žiadne podstatné množstvo ortute z mozgu.

Ortuť - diagnostický a terapeutický protokol
Vlasová analýza je lacným a cenným nástrojom pre hodnotenie predchádzajúce vystaveniu sa účinkom ortuti. Avšak, je určitá kontroverzia v presnosti laboratornych výsledkov rozboru vlasov.

Účinný spôsob, ako zhodnotiť toxicitu ortuťou je kvantitativne určiť, aké množstvo ortute sa vylúči močom po použití jednej dávky DMSA. 24-hodinová moč sa zhromažďuje pred užitím DMSA, potom opať na tretí deň pri trojdňovom podávaní 200 mg 3x denne.

Terapeutické dávkovanie DMSA pre toxicitu ortuťou nie je dobre definované v literatúre. Boli použité dávky vyššie ako 30 mg / kg / den a neboli zaznamenané žiadne vážne vedľajšie efekty.

Jeden protokol liečbou DMSA odporúča 10 mg / kg denne v rozdelených dávkach po dobu troch dní. Pacient potom preruší užívanie DMSA na 14 dní, potom berie DMSA znovu 3 dni. Môže byť potrebných 5 až 10 takýchto cyklov.

Ďalší protokol navrhuje 500 mg denne na lačno, každý druhý deň po dobu minimálne 5 týždňov. U velmi citlivých pacientov, 250 mg za den, každý druhý den, s nárastom na 500 mg po dvoch až troch týždňoch, a to celkom 5 týždňov liečby. Ďalšie štúdie je treba urobiť, aby sa určilo optimálne dávkovanie pre túto látku. Buďte si vedomí , že kvoli sulfhydryl zlúčeninám v DMSA bude velmi páchnuca moč. Pacienti by mali byť na to upozornení.

Niektorí obhajujú používanie hydrolyzovaných srvátkových (syrovátka) bielkovin ako doplnok k DMSA, pretože obsahujú mnoho cysteinu, ktorý môže byť prospešný pri užívaní DMSA. Cystein je limitovaný produkciou Glutathionu, který je nevyhnutný pre vylučovanie ťažkých kovov stolicou a ako ochrana pečene. Srvátka tiež obsahuje rozvetvený reťazec aminokyselin, ktoré prenikajú cez hematoencefalitickú bariéru ( barieru krv-mozog), efektivne viažu kovy a zabraňujú ich znovuusadeniu v mozgu. Doplnkové podávanie N-acetylcysteine, 500 mg 3x denne môže byť tiež užitočné.

 Multi-minerálne doplnky sú nutné pri užívaní DMSA, a mali by byť tiež užívané medzi cyklami, a určitú dobu po ukončení liečby. Je to z toho dôvodu, že okrem ťažkých kovov DMSA eliminuje aj dobré minerály, ako je zinok a hořčík.

DMSA a mozog
Organické zlúčeniny ortuti, (najvacsiu toxicitu má metylortuť), sú zlúčeniny, ktoré majú vysokú afinitu k mozgu a nervovej sústave. Žiadna iná látka nebola nájdená, ktorá by lepšie odstraňovala ortuť z tela a prekonala aj hematoencefalickú barieru.

DMPS je oveľa menej efektívne.. DMPS je 3 krát viac toxické než DMSA, má hodnotu LD-50 (dávka, pri ktorej 50 percent laboratorných zvierat umiera). Štúdie na zvieratách ukazujú, že DMSA je takmer 3 krát účinnejšie ako DMPS pri odstraňovaní ortute z mozgu. DMSA má výhodu aj v tom, že je podávaná vo forme toboliek ústami, DMPS musí byť podaná injekčne.

Informácie v tomto článku nie je určena k poskytovaniu osobnej lekarskej pomoci, ktorá by mala byť získaná od zdravotnickeho personálu, a nebola schválena FDA USA.
Copyright by Dr. Joseph Cinque, a sú určené výhradne pre individuálne, nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie je zakázané bez písomného súhlasu od Dr. Cinque.

 

Informácie o DMSA  a o správnom dávkovaní najdete tu: http://derealizacia.wgz.cz/detoxikatory-toxickych-kovov/dmsa.html

Multi-minerálne doplnky sú nutné pri užívaní DMSA, a mali by byť tiež užívané medzi cyklami, a určitú dobu po ukončení liečby. Je to z toho dôvodu, že okrem ťažkých kovov DMSA eliminuje aj dobré minerály, ako je zinok a hořčík.

Ďaľší príspevok o DMSA http://www.thorne.com/media/dmsa-heavymetaltoxicity.pdf

11.11.2008 13:45:43
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one