Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Vplyv ortuti na zdravotný stav.

Vplyv ortuti na zdravotný stav

 


Z medicínskeho hľadiska je životné prostredie definované ako súhrn fyzikálnych, chemických, biologických a sociálnych javov a procesov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na zdravie ľudí, jednotlivcov i populácií.

Od 3. apríla 2009 už nebude možné zakúpiť ortuťové teplomery
Na slovenskom trhu nebude možné od 3. apríla 2009 zakúpiť ortuťový teplomer na meranie telesnej teploty. Počíta s tým novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Odborníci odporúčajú ortuťové teplomery radšej nahradiť, pretože výpary ortuti sú škodlivé až jedovaté. Ak teplomer praskne, alebo sa rozbije, môže poškodiť zdravie človeka. Európski zákonodarcovia už dávnejšie upozornili aj na vysoké náklady spojené s likvidáciou ortuťových teplomerov. Tie sú totiž vyššie ako samotná cena teplomerov. „Jedovatá ortuť často končí v odpadových košoch, pretože pri výkupe surovín sa za ňu neplatí. Zákaz používania týchto teplomerov by prospel nielen ľuďom, ale aj životnému prostrediu,“ povedal podpredseda Európskej komisie Günther Verheugen.

Zdroj: TASR a redakcia


 

V posledných rokoch došlo k výraznému ovplyvneniu životného prostredia. Jeho súčasný stav sa významnou mierou podieľa aj na strednej dĺžke života a na zdravotnom stave obyvateľstva. Daň, ktorú ľudstvo platí za vysoký stupeň civilizácie a industrializácie sa neustále zvyšuje.

Aj keď v období ekonomického transformačného procesu klesá v Slovenskej republike znečisťovanie životného prostredia, v literatúre sa udáva, že až 55 percent obyvateľov Slovenska žije v narušenom prostredí a 41 percent vo veľmi až extrémne narušenom prostredí v zdravotne ohrozených oblastiach. Nepriaznivé účinky na zdravotný stav obyvateľstva pretrvávajú a budú pretrvávať aj naďalej, najmä cez pôdu, ktorá sa stala „záchytnou stanicou“ kontaminantov v minulosti.

 

Ťažké kovy

Obsahy ťažkých kovov v životnom prostredí za posledné dve storočia výrazne stúpli. Koncentrácie ťažkých kovov predstavujú vážny ekologický problém, keďže vstupujú do potravinového reťazca a cez rastliny a telá živočíchov sa dostávajú až do ľudského organizmu. V jednotlivých ľudských orgánoch, najmä v pečeni a v obličkách, dochádza k ich postupnej kumulácii.

Ťažké kovy vykazujú rôzne pôsobenie na živé organizmy. Z hľadiska živých organizmov ich môžeme rozdeliť na biogénne prvky, nevyhnutné pre funkciu živej hmoty (meď, zinok železo, kobalt) a prvky abiogénne (napr. olovo, ortuť, kadmium a iné), ktorých prítomnosť je v živom organizme škodlivá.

Xenobiotiká, ktorým sa pripisujú najčastejšie karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne účinky, patria medzi jednu z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na živý organizmus. Na Slovensku je pomerne veľká časť územia kontaminovaná ťažkými kovmi.

 

Výskyt ortuti v životnom prostredí

Ortuť sa nachádza v prírodnom prostredí a je súčasťou zemskej kôry. Atmosferický transport potenciálne toxických stopových prvkov z lokálnych stacionárnych zdrojov alebo z diaľkového prenosu (cezhraničného transportu) je veľmi dôležitým mechanizmom postupnej akumulácie prvkov, ktorá v pôde často prekračuje kritickú koncentráciu.

Ortuť existuje v rôznych chemických formách, vrátane elementárnej ortuti. Predpokladá sa, že okolo 3 400 ton elementárnej ortuti sa ročne uvoľňuje do prostredia. Z tohto množstva sa 95 percent zdržiava v zemi, 3 percentá sú v povrchových vodách a 2 percentá v atmosfére. Približne 70 percent ortuti v prostredí je z antropogénnej činnosti, najmä z emisií, z uhoľných baní, elektrární a skládok odpadov. Za posledných 100 rokov stúplo množstvo emisií z tovární a priemyslu uvoľnovaných do prostredia. Výskyt ortuti v prostredí narástol trojnásobne, pričom v týchto formách zostáva ortuť natrvalo.

 

Výskyt ortuti na Slovensku

Do pôdy sa kontaminanty dostávajú ako zdedené (od materských hornín) alebo priamou cestou – podzemnou vodou alebo prostredníctvom atmosféry. Geogénne zdroje sú späté s mineralizovanými zónami, ktoré vystupujú na povrch, antropogénne zdroje s banskou, úpravníckou a priemyselnou činnosťou, so spaľovaním fosílnych palív, s dopravou, poľnohospodárskou činnosťou alebo aj s cezhraničnou atmosferickou kontamináciou.

Obsah ortuti (Hg) v pôde je na celom území Slovenska o niečo vyšší v  porovnaní s pôdami vo svete. Ekologicky ohrozené sú oblasti okolo banských a priemyselných centier – Stredný Spiš (Rudňany a Krompachy), Žiar nad Hronom, Jelšava – Lubeník, Hačava – Hnúšťa, Dolná Orava, Horná Nitra, v  menšej miere Košice, Strážske a Humenné. Geogénne a antropogénne zdroje sa dosť často časovo a priestorovo prekrývajú.

 

Antropogénne zdroje ortuti

Do tejto skupiny patria spaľovne odpadov, skládky, krematóriá, chemické závody a pod. Zlúčeniny ortuti nachádzame i v insekticídoch, herbicídoch, fungicídoch, v niektorých medicínskych prípravkoch (očné a ušné kvapky, masti, vo vakcínach proti diftérii, tetanu a pertusis – konzervačná látka obsahuje 49 percent metylovanej ortuti).

 

Krematóriá

Príspevok emisií ortuti z krematórií je z roka na rok výraznejší. Je to spôsobené postupne zvyšujúcim sa relatívnym podielom kremácií oproti pochovávaniu do zeme a vyšším priemerným vekom dožitia obyvateľov Európy (viac zubného amalgámu, srdcových stimulátorov atď.). Odhadované súčasné množstvo ortuti v zubných výplniach obyvateľov Európy je asi 2 000 ton a pre nasledujúce roky predstavuje potenciálny zdroj znečistenia ovzdušia z krematórií.

 

Chemické závody

Medzi významné zdroje ortuti patria i mnohé priemyselné odvetvia napr. chemický a farmaceutický priemysel, zdravotnícke laboratóriá, laboratóriá pre analýzu ortuti, výroba papiera, fotografií, striebra a zlata, tlačiarenstvo, výroba kožuchov, parfuméria, cementárne a mnohé iné.

Z dôvodu škodlivého účinku ortuti na živé organizmy, cestou potravinového reťazca, má problematika sledovania ortuti a jej zlúčenín v životnom prostredí veľký význam.

Vybrané skupiny obyvateľstva, medzi ktoré zaraďujeme potenciálne mamičky, gravidné a dojčiace ženy, deti, obyvateľov trvale žijúcich v oblastiach výrazne kontaminovaných ortuťou, pracovníkov vybraných chemických závodov, starších ľudí a pacientov trpiacich na ochorenie pečene a obličiek, by sa mali vyvarovať konzumácii potravín s vyšším obsahom ortuti – napr. vnútornosti živočíchov (obličky, pečeň), morských rýb (žralok, mečúň, tuniak, kráľovská makrela), rastlín a húb na územiach s nadlimitnými hodnotami ortuti v pôde. Ohrozené skupiny by mali uprednostniť potraviny s nízkym obsahom ortuti – mlieko a mliečne výrobky, svalovinu zvierat, ovocie a zeleninu, rastúce mimo zaťažených oblastí.

 

MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=333
02.12.2009 14:56:25
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one