Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!
Informácie o ortuti:
Joalis

Joalis

Celé k dispozícii na strane 15., v : Bulletin informační a celostní medicíny, ktorý si môžte celý zobraziť v rubrike Ortuť.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PROBLEMATIKE ORTUTI V ĽUDSKOM ORGANIZME

Poprední odborníci v oblasti vývinu detskej centrálnej nervovej sústavy nedávno upozornili na tzv. chemické poškodzovanie mozgu vplyvom nízkych dávok ortute, ktorým boli deti a vyvíjajúce sa plody vystavené. Profesor Philippe Grandjean z Harvardskej univerzity a Univerzity južného Dánska tvrdí, že naša spoločnosť stráca svoju inteligenciu – úroveň IQ populácie sa vplyvom chemikálií znižuje. Poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu, ktoré sú z veľkej väčšiny nezvratné, sa zvyšujú expozíciou metylortuti, práve tak ako aj ďalšími neurotoxickými látkami už počas raného vnútromaternicového vývinu plodu. Tieto látky spôsobujú poškodenie mozgu v dávkach nižších ako boli v minulosti stanovené, a omnoho nižších ako tie, ktoré vyvolajú poškodenie mozgu dospelého človeka a zapríčinili akútne otravy v nedávnej histórii.


Najzraniteľnejšou skupinou populácie sú novorodenci, malé deti a ženy v reprodukčnom veku. Ortuť, ktorá je najtoxickejšia pre vyvíjajúci sa mozog dieťaťa, sa postupne hromadí v organizme, pričom prechádza do tela plodu počas tehotenstva. Pretože mnoho matiek o tomto probléme nevie a nepozná ani zdroje expozície, môžu tehotné ženy a ženy po pôrode nič netušiac vystaviť svoje deti riziku vážneho poškodenia mozgu a neurologických porúch. Ortuť je vysoko toxická, hlavne keď je metabolizovaná na metylortuť, ktorá sa akumuluje v rybách. Cez potravinový reťazec sa potom dostáva do tela človeka, ktorý ryby konzumuje.


Hlavnými zdrojmi ortute sú:


  • konzumácia rýb, hlavne tých druhov, ktoré sú na vyššej úrovni potravinového reťazca

  • kontakt s ortuťou v práci

  • zdroje ortute z priemyslu.


Na vyriešenie tohto problému, vlády a medzinárodné organizácie stanovili odporúčané bezpečné hladiny, ktoré vedú k ochrane obyvateľstva. Zatiaľ je však stale nejasné, aké množstvo ortute môže už byť toxické pre ešte nedovyvinutý mozog. Vedecké odhady bezpečných dávok ortute sa počas rokov menili a viedli k ich rapídnemu zníženiu. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že len nulová hladina ortute v tele môže byť bezpečná pre ľudské zdravie. Veľké percento svetovej populácie pravidelne konzumuje ryby, ale doteraz žiadne nariadenie neznížilo zdravotné riziko pre budúce generácie.


Medzinárodné mimovládne organizácie Health Care Without Harm a Health & Environment Alliance vedú kampaň na zvýšenie povedomia o postupnom poškodzovaní mozgu a mobilizujú zdravotnícky sektor, aby sa zasadil o rýchle zníženie znečistenia prostredia ortuťou v EÚ a na celom svete.
Kampaň “Zastavme ortuť, ostaňme zdraví” pripravila ilustračný prehľad o množstve ortute v organizme – testovaním vlasov u viac ako 250 žien z 21 krajín. Výsledok ukazuje, že viac ako 95% testovaných žien malo merateľné množstvo ortute v organizme. Množstvo, ktoré ľudia prijímajú priamo potravou, sa často odhaduje cez hladiny stanovené vo vlasoch a tak sú práve tieto hodnoty považované za korešpondujúce so vstupnými dávkami. U 15% všetkých testovaných žien prekročilo namerané množstvo najprísnejšiu "referenčnú dávku" stanovenú Národnou výskumnou radou USA, teda 1 μg/g. Toto množstvo by nemalo byť prekročené u žien v reprodukčnom veku. Všetky testované ženy boli pod limitom stanoveným Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1990, 10 ug/g, ale tento limit bol prijatý až na základe jasne preukázateľných poškodení mozgu. Náš výskum poukazuje na spojenie medzi konzumáciou rýb a zvýšením hladiny ortute v organizme.


Na individuálnej úrovni, riziko z nízkych dávok ortute môže byť menej alarmujúce, pretože zvýšené množstvo ortute u matky nemusí automaticky vyvolať poškodenie mozgu dieťaťa a tiež pretože minimálny vplyv nemusí byť hneď rozpoznateľný. Avšak, následky široko rozšírených nízkych koncentrácií ortute u žien v reprodukčnom veku sú pre spoločnosť obrovské. Vďaka rozšírenému znečisteniu prostredia ortuťou, inteligencia súčasnej aj budúcej detskej populácie môže byť znížená, deti môžu trpieť častejšími poruchami vnímania, učenia a poruchami normálneho vývinu.


Pre predstaviteľov verejného zdravotníctva a iných úradníkov je veľmi ťažké brať vážne nízke hladiny znečistenia ortuťou. Nakoľko je ortuť celosvetovou škodlivinou nerešpektujúcou národné hranice, jej uvoľnenie kdekoľvek na svete môže spôsobiť poškodenie mozgu kdekoľvek inde. Je nutná globálna akcia na zníženie zámerného používania ortute - a tak jej prenikania do prostredia, ďalej na vyčistenie kontaminácie ortuťou a na zníženie neúmyselného vypúšťania do prostredia - ako napr. zo spaľovní, tovární na uhlie a cementární. Alternatívne produkty a technológie sú široko dostupné pre väčšinu použití ortute a sú prevenciou uvoľňovania ortute a emisií.

Toto sa má vyžadovať a plniť čo najrýchlejšie na všetkých úrovniach - vládnej, verejnej či komerčnej. Avšak aj keby bolo každé používanie ortute okamžite zastavené, ortuť, ktorá sa už nachádza v prostredí a potravinovom reťazci, bude predstavovať vážne ohrozenie zdravia. Preto je tiež nutné, aby nám vlády, súkromné a verejné inštitúcie umožnili chrániť zdravie našich detí pred tým, ako sa dosiahne spoločné všeobecné riešenie. Je dôležité identifikovať najviac ohrozené obyvateľstvo prostredníctvom biomonitoringu a uistiť sa, že obyvatelia sú lepšie informovaní o tom, ako predísť vystaveniu sa ortuti.

 

Zdravotnícki pracovníci môžu hrať vedúcu úlohu v dosiahnutí vízie sveta bez znečistenia ortuťou. Zdravotnícky sektor, vrátane zubárskeho, je významným tvorcom zdravotníckeho odpadu a môže podporovať alternatívne prístroje bez ortute a dať tak príklad ostatným odvetviam. Navyše je zdravotnícky sektor dôležitý dôveryhodný zdroj informácií a preto má špeciálnu úlohu vo zvyšovaní verejného povedomia o rizikách špecifických škodlivín.

 


Ciele kampane Zastavme ortuť, ostaňme zdraví:


  • Urýchliť znížovanie využitia ortute prostredníctvom globálneho zákazu a legislatívnych zmien. Prostredníctvom zapojenia verejnosti tieto zmeny efektívne implementovať. Tento zákaz musí obsiahnuť komplexné riešenie - od produkcie, cez použitie až po likvidáciu. Mal by platiť všade vo svete,aby táto záťaž neprechádzala z jedného regiónu na druhý. Európa je lídrom v snahe o presadenie zákazu, ale stále je toho mnoho, čo je potrebné dosiahnuť.

  • Informovanie verejnosti o súčasných rizikách a zabezpečenie prostriedkov na znižovanie rizika z expozície ortuti u novorodencov a detí. Biomonitoring aktuálnej expozície, ktorý zahŕňa verejný a zdravotnícky sektor, je klúčový pre úspešné zavedenie týchto informačných opatrení, ako aj legislatívnych opatrení.

  • Podpora alternatívnych technológií a finančná pomoc krajinám Juhu, aby sme zaistili prijatie ochranných opatrení aj v týchto krajinách.


Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one