Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Ťažké kovy a chronické choroby.

Těžké kovy a chronická onemocnění


Dietrich Klinghardt, MD, Ph.D., Seattle, Washington, USA


V pozdní fázi římské říše bylo výsadou vládnoucí aristokracie pití z olověných pohárů, a zavádění olověných vodovodních potrubí do svých paláců. Trvalo však několik století než lékaři začali spojovat duševní onemocnění – vyskytující se převážně mezi šlechtou – a znečištění pitné vody olovem.


V 17. století bylo používání rtuti při léčbě akutních, ale i chronických onemocněních, běžnou a upřednostňovanou metodou. A opět trvalo několik desetiletí, než byly odbornou veřejností dostatečně zdokumentovány všechny neurotoxické a imunosupresivní vlivy rtuti na lidský organismus. Za časů W.A.Mozarta, který podlehl otravě rtutí při léčbě syfilisu, byl každý patolog ve Vídni obeznámen s charakteristickým, do šeda zbarvením orgánů mrtvol, které zemřely při otravě rtutí, a na jiné destruktivní změny orgánů způsobené týmž kovem.


V případě rtuti je terapeutické dilema naprosto jasné: rtuť může být použita při léčbě infekčních onemocněních, způsobuje však sama – podobně jako chemoterapie – jiný druh nemoci, která může pacienta usmrtit. To samé platí pro většinu kovů: menší dávky mohou krátkodobě dosáhnout určitého terapeutického, život udržujícího efektu, ale mohou zároveň vyvolat nové vlastní onemocnění. Většina kovů se vyznačuje velmi omezenými léčebnými možnostmi, přičemž jejich neurotoxický, v některých případech karcinogenní účinek, převýší jeho léčebné účinky.


Toxické kovy mohou být fungicidy, baktericidy, ale i virocidy, avšak mnoho vetřelců má tu vlastnost, přizpůsobit se postupem času prostředí vytvořenému toxickými kovy. Nejen tento proces uvádí vědce v úžas, ale i schopnost buněk vyšších organismů, jako je tomu např. u buněk lidského organismu, se přizpůsobit.


Situace tedy vypadá dlouhodobě jinak: buňky lidského těla jsou poškozovány toxickými kovy, do nichž zároveň vnikají mikroorganismy, kterým toto prostředí prospívá. Ludwigovy, Vollovy a výzkumy mnoha jiných německých vědců, dále pak výzkumy Omurovy a mé vlastní v USA ukázaly, že mikroorganismy okupují převážně taková místa v těle, která se vyznačují nejvyšší koncentrací toxických kovů. Buňky imunitního systému jsou v těchto oblastech oslabené a mikroorganismy se dále nerušeně rozmnožují. Zuby, čelisti, Peyerovy plaky – lymfatická tkáň ve střevní stěně, vazivu a autonomní ganglie jsou obvyklá místa, kde se kovy ukládají – kde se mikroorganismy úspěšně rozmnožují. Kromě toho se tato místa vyznačují zúžením cév, a jsou proto nedostatečně zásobena krví, živinami a kyslíkem, což dále prospívá růstu anaerobních zárodků, plísní a virů.


Už sám seznam symptomů při otravě rtutí uveřejněných DAMS (dental amalgam support group) zahrnuje prakticky každé známé onemocnění: z těch nejznámějších - chronická únava, deprese, ale i bolesti kloubů. Krátce řečeno: sama rtuť může každou dosud známou chorobu předstírat, ji způsobit – nebo k ní přispívat.


Moderní medicína udělala v posledních letech, díky objevení PCR-Testu (PCR=Polymerase Chain Reaction), velký skok kupředu. Prakticky každá nemoc, která byla blíže prozkoumána, je zřejmě kompletně nebo částečně způsobena chronickou infekcí. Studie (uveřejněná v JADA, duben 1998) na 10.000 amerických veteránech zadaná správou VA prokázala, že většina koronárních srdečních onemocnění začala jako infekce endotelu, která byla ve většině případů způsobena ústními mikroorganismy. Další studie ukázala, že téměř 70% všech stomatologických potíží u žen jsou způsobeny Clamydia trachomatis. Diabetes mellitus Typ I je často vyvolán buďto cytomegalovým virem, nebo chřipkovou infekcí. A tak dále….


Neobjevil již před 60. lety Günter Enderlein stejnou pravdu? Proč to vše trvalo tak dlouho? Stejně jako Bechamp a jiní zjistil, že se infekce v lidském těle nemohou rozšiřovat, pokud se ovšem nejdříve nezměnilo prostředí. Místo vyhodnocování hodnot pH, osmolality a dalších faktorů, navrhuji diagnostikovat uložené toxické kovy v těle současně s vhodnou léčbou mikroorganismů. Dokud se v těle nacházejí těžké kovy, mají mikroorganismy jakousi pevnost uvnitř našeho těla, která nemůže být rozbořena antibiotiky, ozonovou terapií, UV terapií ani žádným jiným druhem léčby.


Není jednoduché lokalizovat skládky těžkých kovů v těle žijícího pacienta, poněvadž většina vědeckých výzkumů je založena na odnětí tkáně a následném zkoumání pomocí mikroskopu nebo stetoskopu.


Nejelegantnější, vhodná a snadno naučitelná je metoda Dr. Yoshiaki Omury založená na rezonančním fenoménu mezi identickými substancemi: také jeho bi-digitální O-Ring Test a Autonomní Regulační-Diagnostika jsou rozšířením normálního fyzického vyšetření, jenž je prováděno bez použití jakéhokoliv nástroje. Rezonanční fenomén je velmi spolehlivý diagnostický nástroj a umožňuje nám nejen zjistit kde a jaký kov se v těle nachází, ale pomáhá nám také předpovědět, která detoxikační substance, jež má za úkol odstranit kov z konkrétního regionu, je ta nejvhodnější.

Nejčastěji nalezené kovy jsou:

rtuť, olovo, hliník a kadmium.


Z detoxikačních látek jsou tyto používány nejčastěji: DMPS, DMSA, Captomer, D-Penicillamine, i.v. vitamíny C, i.v. Glutation, Pleo Chelate, DL –Methionin (Redoxal) Aminokyseliny, Chlorella pyrenoidosa, Chitosan, aktivní uhlí, koriandr. Sám jsem vyvinul ne-biochemické cesty, které v sobě zahrnují elektro mobilizaci (elektro - block), uvolňování za použití rtuťových výbojek.


Léčebný postup musí proto zohledňovat předchozí pozorování pacienta, a musí dále obsahovat následující kroky:

 1. Diagnóza místa uložení toxického kovu

 2. Přesná diagnóza druhu kovu

 3. Určení nejvhodnější a nejméně toxické látky schopné vyvést z těla jedovatý kov

 4. Určení jiných vhodných podpůrných metod a látek (např. léky podporující funkci ledvin, látky k ochraně krve jako např. česnek nebo vitamíny E, látky podporující fekální absorbci a následné vyloučení uvolněné rtuti

 5. Diagnóza sekundárních infekcí

 6. Určení vhodné léčby antibiotiky (antibiotika, antimykotika, virostatika, Enderleinovy přípravky, ozonová terapie etc.)

 7. Pečlivé pozorování pacienta od návštěvy k návštěvě, za účelem předejití komplikací nejčastěji způsobených ucpanými čistícími cestami.

 8. Tímto postupem se zdravotní stav mnoha chronicky nemocných pacientů zlepší a to i u takových, u nichž byly předešlé terapie bezúspěšné. Nebo se tito úplně uzdraví.


Dosud formulované problémy nezodpovídají však jednu základní důležitou otázku: proč někteří pacienti, kteří jsou vystaveni působení rtuti, ukládají jed v hypotalamu (a vyvíjejí tak různé hormonální potíže), v nadledvinkách (únava), v dlouhých kostech (osteoporóza, leukemie), někteří zase v pánvi (zánĕty močového mĕchýře), v autonomních a senzorických gangliích (syndrom chronické bolesti), jiní zase v tkáních (sklerodermie, lupus), v lebečních craniálních nervech (tinitus, katarakte, ztráta čichového smyslu atd.), další opět ve svalech (fybromyalgie)?


Jak můžeme tušit, existuje mnoho důvodů k započetí ukládání toxických kovů:

 1. časná fysická traumata, jako například uzavřená zranění hlavy, způsobují větší náchylnost mozku k ukládání olova, hliníku a rtuti

 2. potravinové alergie: často způsobují nižší stupně encefalitidy nebo záněty kloubů. Díky tomu se mohou v těchto oblastech snadněji usazovat toxické kovy

 3. geopatický stres: zjistili jsme nezanedbatelný počet pacientů s nadměrnou koncentrací kovů v nejvíce postižených oblastech těla, kteří spali nad vodovodním vedením, v blízkosti elektrického vedení nebo různých elektrických přístrojů.

 4. jizvy a další rušivá pole: jizvy mohou vysílat abnormální elektrické signály, které pozměňují funkce autonomního imunitního systému. Tyto pozměněné impulsy jsou často příčinou zúžení cév a následného zhoršení prokrvení v takto postižených zónách. Tyto jsou následně náchylné k ukládání těžkých kovů.

 5. strukturální abnormality: Stomatologické potíže a cranio sacralní dysfunkce jsou často zodpovědné za nedostatečné prokrvování a mízní drenáže v postižených oblastech.

 6. biochemické deficity: pokud má pacient chronický nedostatek zinku, začne prostata, která má značnou spotřebu právě tohoto prvku, ukládat druhořadé těžké kovy jako např. Hg++, nebo Pb++.

 7. jedy z našeho prostředí (rozpouštědla, pesticidy, ochranné dřevní nátěry): tyto látky mají synergický efekt s většinou toxických kovů. Kovy se pak převážně ukládají v místech, která byla už jednou chemicky postižena těmito látkami.

 8. nevyřešená psycho-emocionální traumata a nerozřešené problémy v rodinném systému.

Poslední bod je nejrozšířenější faktor, který určuje, kde a jaký kov je v těle uložen a která infekce se v té které oblasti těla rozšiřuje. Tento bod je většinou velmi podceňován, neboť se nedostačuje vhodných, rychlých a přesných terapeutických postupů.


Vyvinul jsem techniku Bio-Feedback-Psychoterapie, nesoucí jméno Psycho-Kinesiologie (PK). Jádro tohoto postupu je „dialog s podvědomím“. K dosažení vstupu do komunikace může být použit jakýkoliv druh Bio-Feedback techniky (svalový test, elektroakupunktura, biofeedback mozkových vln atd.). Tato technika usiluje o odkrytí a následnou práci s nevyřešenými traumatickými událostmi z naší minulosti. S tímto materiálem je dále pracováno tak, aby jak pro pacienta/pacientku tak i jeho/její rodinu mohlo nastat uzdravení. Obsah této metody je zpracován ve skriptech PK I a PK II a na videu vydaném ve vydavatelství Bauer-Verlag Freiburg, a u INK (PK semináře).


Ještě jednou – pacienti, kteří minimálně nebo vůbec nereagovali na předchozí léčbu s vhodně vybranými látkami Dr. Enderleina, dramaticky reagovali až po PK-terapii. Při této léčbě je pracováno s emočním materiálem a tím jsou překonány omezující myšlenkové bariéry. Dále dochází k uzdravení mezi žijícími a zemřelými rodinnými příslušníky. A skutečně, biochemické parametry, následné měření bio-pole, ale i pH tkáně a krve, osmolalita, vodivost, ale i hormonální status, minerální status atd. pohybují směrem k normálu. Výsledky jsou často zarážející.Symptom je to, co je viditelné nebo zřejmé, a představuje všeobecně důvod, že jsme pacientem vyhledáni. V takových případech najdeme velmi často chronické infekční onemocnění. Za touto infekcí najdeme změněné prostředí a přítomnost toxických kovů. Pod tímto toxickým kovem najdeme důvod, proč se vůbec v těle nalézá, proč je uložen právě na tom kterém místě a proč je to právě ten který kov. Tento proces je vytvořen a řízen naším podvědomím a dále určen dobou uskutečnění a závažností nevyřešeného psycho-emocionálního traumata.

Léčba potom vypadá velmi jednoduše:

 1. pomoz pacientovi vyjasnit jeho emocionální blokády

 2. podej vhodný Enderleinův prostředek

 3. poskytni vhodný detoxikační prostředek


Pokud je tato cesta následována, stačí všeobecně ty nejdůležitější Enderleinovy prostředky k tomu, abychom pacienta dostali ze stavu chronického onemocnění do stavu uzdravení.

Zde ještě malý seznam:

Notakehl, Pefrakehl, Fortakehl, Quentakehl při akutních onemocněních

Utilin, Utilin S, Latensin, Recarcin, Arthrokehlan A, a Sanukehl Cand při chronických onemosněních

Na test reagují obvykle buďto Nigersan nebo Mucokehl při dlouhodobé léčbě brzy po začátku terapie.


Díky této metodě nebude mnoho jiných, komplikovaných, invazivních a často velmi drahých metod potřeba. Kde se nám zdá, že Enderleinovy prostředky neúčinkují, působí přesto silně, předpovídatelně a efektivně. Počet léčiv, které lékař nebo léčitel ve své praxi potřebuje je minimální. Čas léčby je dramaticky zkrácen a kvóta úspěšnosti je vysoká.


 

Detox s amalgámami sa nedoporučuje. Sú rôzne detox programy, ale najakceptovanejší je Andyho Cultera. On je údajne biochemik, ktorý bol sám otrávený, preto vyvinul detoxikačný protokol. Ako dobré detoxikátory akceptuje len dvojtiolové molekuly, ktoré obsahuje DMSA, DMPS a Alfa lipoová kyselina. Napísal: " Jedným z najväčších omylov detoxikácie od ortuti je, že látka ako glutathion, lístky koriandra, chlorella a MSM, sú užitočné! Nedetoxikujú, len ju v tele rozvíria. DMPS, DMSA a alfa lipoová kyselina sú lepšie voľby." 
Ďaľšie dve akceptované postavy detoxu sú Klinghardt a Mutter, obaja lekári, ktorých postihla otrava. 
Ak ste videli film Under our skin, tak tam figuruje Klinghardt  ako liečiteľ manažerky U2. Ako Klinghardt, tak aj Culter zastávajú názor, že toxické kovy v tele človeka zhoršujú liečbu boreliózy, takže ich treba odstrániť.
Ďaľšie kontakty: 
Detox kniha skoro celá na internete:
Videá so slovenskými titulkami:

Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one