Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

5 Historické poznámky

Postvakcinačná encefalomyelitída (zápal mozgu a miechy) po očkovaní bola

ako klinická jednotka známa už od čias Pasteurovej vakcíny proti besnote.

Pred 50 rokmi sa deti očkovali až po 6. roku veku a neurologické ochorenia

boli menej časté, než pri očkovaní vo veku, keď ešte nie je úplne dozretá

krvno-mozgová bariéra.

Niektoré vakcíny môžu byť neurotoxické a môžu spôsobovať vznik neu-

rologických ochorení. Uvádza sa napríklad, že autizmus sa nevyskytoval v

období pred spustením vakcinačných programov — nebol pozorovaný pred

rokom 1940. Ochorenia v súvislosti s vakcináciou boli opísané mnohými

autormi: encefalitídy a myelitídy (zápaly mozgu a miechy), mentálna re-

tardácia, Guillain Barré syndróm, lupus erythematodes, demyelinizácie, au-

toimúnna epilepsia a ďalšie ochorenia.

V roku 1974 Zuckerman v časopise Nature upozornil na riziká očkovania

proti hepatitíde B, ktoré môže spôsobiť autoimunitné reakcie. Prvá rekom-

binovaná DNA vakcína proti hepatitíde B bola schválená FDA v roku 1986.

V roku 1988 Hilleman („otec“ vakcíny proti hepatitíde B) upozornil, že pro-

tilátky naviazané na hosťovské bunky (ich receptory) môžu vyvolať rovnaký

typ odpovede, ako sa pozoruje pri autoimunitných ochoreniach. V roku 1996

bol na Novom Zélande zaznamenaný 60 % nárast vzniku detskej cukrovky

po zavedení očkovania proti hepatitíde B.

„Aj u nás (na Slovensku) v poslednom čase zaznamenávame podstatný

nárast výskytu detskej cukrovky. Nebolo by seriózne preskúmať možnú súvis-

losť s týmto očkovaním¿‘ (citát z rozhovoru s poslankyňou NR SR Ľudmilou

Muškovou).

V súvislosti s očkovaním proti hepatitíde B sa v odborných kruhoch reg-

istruje výskyt viacerých neurologických a očných syndrómov, zápaly kĺbov,

zápaly ciev apod.


Prílohy

A Z úvodu ku knihe doktora Massima Montinar-

iho: Autizmus — nová terapia pre zlepšenie a

uzdravenie

(krátené)

Osobná výpoveď doktora Montinariho

Jedného pekného dňa roku 1994 som mal „smolu,“ že som spozoroval

na mojom oddelení jedno dievčatko s epilepsiou rezistentnou na lieky, ktoré

bolo postihnuté aj chorobou tráviacej sústavy a odmietli ju rozliční kolegovia

z rozličných dôvodov viac, či menej oprávnených. Po určení terapie sa jej

stav citeľne zlepšil. Následne sa na mojom stole začali zhromažďovať kilá

analogických chorobopisov zo všetkých regiónov (Talianska) aj zo zahraničia.

Rodiny a chorí, opustení zdravotníckymi štruktúrami ma prosili o pomoc.

Každý prípad som zdokumentoval, podroboval pacientom cieleným testom

všetko preto, aby ma zaviedli k spoločnej príčine. Jedného dňa sa však stalo

to, čo by som nikdy nechcel, aby sa stalo. Tak ako každý rodič som priviedol

svoje dve dcérky na povinné očkovanie, pre mňa išlo o bežnú prax bez rizík.

Zamestnankyňa Očkovacieho centra vykonala očkovanie proti DT (záškrt,

tetanus) a proti hepatitíde B a podala kvapky Sabin (obrna).

Vrátili sme sa domov a ja som dával pozor na eventuálne zvýšenie teplo-

ty. Ale veci nešli tak, ako som predpokladal, počas niekoľkých dní obe

dievčatá začali manifestovať ťažkú iperpiressiu, silné diaree a progresívnu

ipotoniu. Napriek tomu, že pracujem s deťmi, dostal som sa do veľkých

ťažkostí a nedokázal som zvládnuť situáciu, v ktorej sa ich zdravotný stav

rýchlo zhoršoval.

Konzultoval som to s rôznymi kolegami. Začínal som uvažovať nad gené-

zou chorobopisov, ktoré som mesiace študoval a ktoré postupne vyústili do

ťažkých foriem cerebropatie. Mohlo to spôsobiť očkovanie? Konzultácie

buď neviedli k ničomu, alebo mi odporúčali invazívne postupy a tak som sa

rozhodol pokračovať formuláciou alternatívnej omotossikologickej terapie s

pridaním oligoelementov silne alkalizujúcich natoľko, aby modifikovali bio-

logické prostredie s nádejou, že zabránim aktivite živého oslabeného vírusu

z orálnych kvapiek antipolio Sabin.

Zdravotný stav sa zlepšil a v priebehu niekoľkých mesiacov za pomoci

môjho priateľa, študenta matematiky a experta v informatike, sme zistili

prostredníctvom počítača, do ktorého sme vložili informácie o pacientoch, že

vznik symptómov má konštantnú frekvenciu vždy po očkovaní, okrem iných

hypotetických príčin (napr., že matka bola chorá).

Objavil som veľké množstvo medicínskych publikácií, ktoré dokumen-

tujú poškodenia po očkovaní. Spoznal som Giorgia Tremante, otca dvoch

detí, ktoré umreli po očkovaní a tretieho Alberta napojeného sedem rokov

permanentne na dýchací prístroj. Je to príbeh, ktorý si Taliansko musí

pamätať ako hanbu Talianska. Po tom, čo tomuto otcovi prvé dieťa zom-

relo po očkovaní, odmietol svoje dvojičky dať očkovať. Odviedli ich kara-

binieri na očkovanie nasilu. Jedno pri tom zomrelo, druhé ostalo doživotne

ťažko zdravotne postihnuté. Giorgio mi povedal, že ho zdravotnícke au-

tority prenasledovali. Nechcel som tomu uveriť. Po niekoľkých mesiacoch

som bol pozvaný na kongres (konvet) organizovaný Janovskou univerzitou,

kam boli pozvaní aj známi pediatri, imunológovia, hygienici z Talianska.

Prezentoval som 48 štúdií prípadov postvakcinálnych cerebropatií, medzi ni-

mi i dva prípady autizmu. Hľadal som spoluprácu, ponúkol som dokumenty

na spoluprácu, na štúdium. Odpoveď bola nasledovná — formou profe-

sionálnych vyhrážok: Mali by ti zakázať rozprávať! Očkovanie zachráni-

lo ľudstvo, nie je nebezpečné, ty si terorista! Odvtedy sa rozpútala proti

mojej osobe vojna bez hraníc. Pacientov mi pribúdalo, no urážal ma far-

maceutický aparát prostredníctvom kolegov sponzorovaných nadnárodnými

farmaceutickými firmami. Ťažká, preťažká bola moja profesionálna izolá-

cia. Všetky prostriedky boli použité proti mne: tlač, súdnictvo, ministerstvo

zdravotníctva, kongresy sponzorované farmaceutickými firmami a ohovára-

nia ľuďmi, ktorí sprostredkovávajú predaj liekov. Chcel som len, aby sa za-

oberalo týmto problémom, aby sa zmenšili poškodenia očkovacej prevenčnej

praxe. Aby sa kládla väčšia pozornosť na látky, ktoré sú obsiahnuté vo

vakcínach, ako sú ortuť, hliník (alumínium) a formaldehyd.

Sila pravdy ma núti ísť dopredu iba vďaka láske a morálnej pomoci, ktorú

mi dávajú stovky a stovky malých pacientov. . .

B Thimerosal

Thimerosal (tiomersal) je konzervačná látka, ktorú obsahujú očkovacie séra.

Obsahuje ortuť. Podľa štúdie Dr. Murbachera, vedca z Washingtonskej uni-

verzity, ktorá bola financovaná národným inštitútom zdravia, PhD Tomas

M. Murbacher dokázal, že predmetná konzervačná látka s obsahom ortuti je

nebezpečnejšia, ako sa predpokladalo, dokonca nebezpečnejšia, ako vysoko

toxiké metylmercurium. Porovnávanie úrovne ortuti v krvi a mozgu mláďat

opíc vystavených metylmercuriu a očkovacím látkam obsahujúcim thimeros-

al dokázalo, že thimerosal môže byť v skutočnosti škodlivejší ako metylmer-

curium, a to preto, lebo ide o organickú soľ ortuti, ktorá prechádza krvno-

lymfatickými bariérami, pričom sa mení na formu, ktorá ostáva v mozgu, a

to v dvojnásobnom množstve v porovnaní s metylmercuriom, ktoré sa dosiaľ

pokladalo v tomto smere za najtoxickejšie z látok obsahujúcich ortuť. Or-

ganická ortuť, ktorú zanecháva v mozgu thimerosal, napomáha microgliozis,

ktoré len nedávno objavili vedci v mozgu autistov. Táto vysokonebezpečná

látka, ktorá je hlavnou príčinou otravy detí do 18 mesiacov, je stále prítomná

v očkovacích látkach proti chrípke, ktoré dávajú aj tehotným ženám, deťom

a starým ľuďom. Thimerosal obsahuje 50 % etylmercuria. Ak sa organiz-

mus nedokáže detoxikovať z otravy ťažkým kovom produkciou glutationu —

antioxidantu, ortuť sa naviaže na bielkoviny v bunkách a spôsobuje zlome-

nie „spojív“ v DNA, poškodenie bunkových membrán a bunkovú smrť. Čím

vyššia je koncentrácia thimerosalu, tým viac je mŕtvych buniek, čo možno

zistiť už tri hodiny po očkovaní.

Limit ortuti na kg hmotnosti človeka a na deň je:

EPA (Enviromental Protection Agency) 0,1 µg/kg/deň

ATSDR

(Agency for Toxic Substances and Desease Registry) 0,33 µg/kg/deň

FDA (Food and Drug Administration) 0,4 µg/kg/deň

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) 3,3 µg/kg/deň

Limit ortuti pre 3-mesačné dieťa s hmotnosťou 5 kg:

EPA 0,5 µg/deň

FDA 2,0 µg/deň

WHO 16,5 µg/deň

Jednotlivé vakcíny obsahujú nasledujúce množstva ortuti:

Engerix (hepatída B) 12 µg

Anatoxal 24,7 µg

Imovax (mumps, osýpky, ružienka): 24,7 µg

Recombivax (hep. B) 12 µg

DI-TE-AL (záškrt, tetanus, čierny kašeľ) 24,7 µg

V pediatrickej praxi dochádza k podávaniu viacerých očkovacích látok

naraz!

Dieťa pri očkovaní v dvoch mesiacoch života dostane podľa belgickej

štúdie J. Piletta z novembra 2004:

• 827 krát vyššiu dávku hliníka, než je považovaná za normálnu,

• 330 krát vyššiu dávku než je maximálny limit,

• 55 krát vyššiu dávku než je schopná spôsobiť poškodenie nervového

systému,

• 33 krát vyššiu dávku než je schopná spôsobiť encefalopatie.

C Podkladové materiály

1. Kniha Gerhard Buchwald: Očkovanie — Obchod so strachom (Impfen

— Das Geschäft mit der Angst), Mníchov, 2000.

Dr. med. Gerhard Buchwald, narodený v roku 1920. Okrem svojej

lekárskej praxe (od odborného lekára pre pľúcne choroby až po primára

kliniky v Park in Bad Steben (1982-89) bol 40 rokov lekárskym porad-

com Ochranného zväzu pre obete očkovania, v tomto čase zozbieral

okolo 3000 publikácií, tlačí, fotokópií vedeckých prác o očkovaniach a

poškodeniach očkovaním (z toho 50 doktorských prác). Má poznatky

o 1000 prípadoch poškodení očkovaním, s 350 má osobné kontakty.

Vydal 200 monografií, prevažne v medicínskych časopisoch. Na knihe

pracoval cca 35 rokov.

V roku 1947 sa vo Wiesbadene stretol s prepuknutím kiahní, pričom

obete boli nielenže očkované proti kiahňam, ale aj preočkované, po tom,

čo sa zistilo, že v americkom lazarete vo Wiesbadene prepukli kiahne.

Napriek tomu ochoreli, čo protirečilo všetkému, čo sa učil na univerzite,

a v čo dovtedy veril. Podľa jeho poznatkov boli mnohé prepuknutia ki-

ahní výsledkom medicínskych opatrení — v povojnovom období najmä

preočkovávaním v inkubačnej dobe (nie výsledkom neznámej aktivácie

pôvodcu). Až keď boli zo štátnej úrovne lekárske pokusy (pokusy s

očkovaniami proti kiahňam) okolo kiahní zakázané, podarilo sa kiahne

vyničiť. G. Buchwald osobne prispel k zrušeniu očkovania proti ki-

ahňam v Nemecku a medializovaním problematiky zabránil prepuknu-

tiu masovej epidémii kiahní.

2. Relácia Od srdca k srdcu (Ot serdca k serdcu) o problematike očkova-

nia, ktorá odznela 29.9.2005 na rozhlasovej stanici Hlas Ruska (Golos

Rosiji).

V relácii boli použité nasledujúce materiály:

• kniha Alexej Genadjevič Kotok: Neľútostná imunizácia (Bespoščad-

naja imunizacija). Autor je lekár a historik medicíny.

• kniha Galina Petrovna Červonskaja: Očkovanie — mýty a sku-

točnosť (Privivky — mify i reaľnosť), Moskva 2004. Autorka je

lekárka, vírusologička s mnohoročnou lekárskou i vedeckou prax-

ou.

• rozhovor s doktorom Markom Rendelom (pseudonym bývalého

tvorcu vakcín) zverejnený na internete v roku 2003.

3. Článok Zamlčované tabu — očkovanie (Rozhovor s poslankyňou NRSR

Ľudmilou Muškovou), Kultúra, 18.5.2005

4. Dr Massimo Montinari: Autizmus — nová terapia pre zlepšenie a uz-

dravenie (Autismo — nuove terapie per migliorare e guarire).

Autor, chirurg-pediater, je rozhodujúcim pracovníkom 2. stupňa Odd-

elenia biomedicíny vývojového veku dieťaťa, zodpovedný oddelenia

diagnostickej a operatívnej pediatrickej digestívnej endoskopie, ria-

diteľom trojročného kurzu Medicina Omotossicologica v nemocničnej

polyklinike na Bari, členom New York Academy of Sciences, Associa-

tion of Military Sugeons of tre U.S.

Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one