Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Těžké kovy a chronická onemocnění

Dietrich Klinghardt, MD, Ph.D., Seattle, Washington, USA

V pozdní fázi římské říše bylo výsadou vládnoucí aristokracie pití z olověných pohárů, a zavádění olověných vodovodních potrubí do svých paláců. Trvalo však několik století než lékaři začali spojovat duševní onemocnění – vyskytující se převážně mezi šlechtou – a znečištění pitné vody olovem.

V 17. století bylo používání rtuti při léčbě akutních, ale i chronických onemocněních, běžnou a upřednostňovanou metodou. A opět trvalo několik desetiletí, než byly odbornou veřejností dostatečně zdokumentovány všechny neurotoxické a imunosupresivní vlivy rtuti na lidský organismus. Za časů W.A.Mozarta, který podlehl otravě rtutí při léčbě syfilisu, byl každý patolog ve Vídni obeznámen s charakteristickým, do šeda zbarvením orgánů mrtvol, které zemřely při otravě rtutí, a na jiné destruktivní změny orgánů způsobené týmž kovem.

V případě rtuti je terapeutické dilema naprosto jasné: rtuť může být použita při léčbě infekčních onemocněních, způsobuje však sama – podobně jako chemoterapie – jiný druh nemoci, která může pacienta usmrtit. To samé platí pro většinu kovů: menší dávky mohou krátkodobě dosáhnout určitého terapeutického, život udržujícího efektu, ale mohou zároveň vyvolat nové vlastní onemocnění. Většina kovů se vyznačuje velmi omezenými léčebnými možnostmi, přičemž jejich neurotoxický, v některých případech karcinogenní účinek, převýší jeho léčebné účinky.

Toxické kovy mohou být fungicidy, baktericidy, ale i virocidy, avšak mnoho vetřelců má tu vlastnost, přizpůsobit se postupem času prostředí vytvořenému toxickými kovy. Nejen tento proces uvádí vědce v úžas, ale i schopnost buněk vyšších organismů, jako je tomu např. u buněk lidského organismu, se přizpůsobit.

Situace tedy vypadá dlouhodobě jinak: buňky lidského těla jsou poškozovány toxickými kovy, do nichž zároveň vnikají mikroorganismy, kterým toto prostředí prospívá. Ludwigovy, Vollovy a výzkumy mnoha jiných německých vědců, dále pak výzkumy Omurovy a mé vlastní v USA ukázaly, že mikroorganismy okupují převážně taková místa v těle, která se vyznačují nejvyšší koncentrací toxických kovů. Buňky imunitního systému jsou v těchto oblastech oslabené a mikroorganismy se dále nerušeně rozmnožují. Zuby, čelisti, Peyerovy plaky – lymfatická tkáň ve střevní stěně, vazivu a autonomní ganglie jsou obvyklá místa, kde se kovy ukládají – kde se mikroorganismy úspěšně rozmnožují. Kromě toho se tato místa vyznačují zúžením cév, a jsou proto nedostatečně zásobena krví, živinami a kyslíkem, což dále prospívá růstu anaerobních zárodků, plísní a virů.

Už sám seznam symptomů při otravě rtutí uveřejněných DAMS (dental amalgam support group) zahrnuje prakticky každé známé onemocnění: z těch nejznámějších - chronická únava, deprese, ale i bolesti kloubů. Krátce řečeno: sama rtuť může každou dosud známou chorobu předstírat, ji způsobit – nebo k ní přispívat.

Moderní medicína udělala v posledních letech, díky objevení PCR-Testu (PCR=Polymerase Chain Reaction), velký skok kupředu. Prakticky každá nemoc, která byla blíže prozkoumána, je zřejmě kompletně nebo částečně způsobena chronickou infekcí. Studie (uveřejněná v JADA, duben 1998) na 10.000 amerických veteránech zadaná správou VA prokázala, že většina koronárních srdečních onemocnění začala jako infekce endotelu, která byla ve většině případů způsobena ústními mikroorganismy. Další studie ukázala, že téměř 70% všech stomatologických potíží u žen jsou způsobeny Clamydia trachomatis. Diabetes mellitus Typ I je často vyvolán buďto cytomegalovým virem, nebo chřipkovou infekcí. A tak dále….

Neobjevil již před 60. lety Günter Enderlein stejnou pravdu? Proč to vše trvalo tak dlouho? Stejně jako Bechamp a jiní zjistil, že se infekce v lidském těle nemohou rozšiřovat, pokud se ovšem nejdříve nezměnilo prostředí. Místo vyhodnocování hodnot pH, osmolality a dalších faktorů, navrhuji diagnostikovat uložené toxické kovy v těle současně s vhodnou léčbou mikroorganismů. Dokud se v těle nacházejí těžké kovy, mají mikroorganismy jakousi pevnost uvnitř našeho těla, která nemůže být rozbořena antibiotiky, ozonovou terapií, UV terapií ani žádným jiným druhem léčby.

Není jednoduché lokalizovat skládky těžkých kovů v těle žijícího pacienta, poněvadž většina vědeckých výzkumů je založena na odnětí tkáně a následném zkoumání pomocí mikroskopu nebo stetoskopu.

Nejelegantnější, vhodná a snadno naučitelná je metoda Dr. Yoshiaki Omury založená na rezonančním fenoménu mezi identickými substancemi: také jeho bi-digitální O-Ring Test a Autonomní Regulační-Diagnostika jsou rozšířením normálního fyzického vyšetření, jenž je prováděno bez použití jakéhokoliv nástroje. Rezonanční fenomén je velmi spolehlivý diagnostický nástroj a umožňuje nám nejen zjistit kde a jaký kov se v těle nachází, ale pomáhá nám také předpovědět, která detoxikační substance, jež má za úkol odstranit kov z konkrétního regionu, je ta nejvhodnější.

Nejčastěji nalezené kovy jsou:

rtuť, olovo, hliník a kadmium.

Z detoxikačních látek jsou tyto používány nejčastěji: DMPS, DMSA, Captomer, D-Penicillamine, i.v. vitamíny C, i.v. Glutation, Pleo Chelate, DL –Methionin (Redoxal) Aminokyseliny, Chlorella pyrenoidosa, Chitosan, aktivní uhlí, koriandr. Sám jsem vyvinul ne-biochemické cesty, které v sobě zahrnují elektro mobilizaci (elektro - block), uvolňování za použití rtuťových výbojek.

Léčebný postup musí proto zohledňovat předchozí pozorování pacienta, a musí dále obsahovat následující kroky:

   1.Diagnóza místa uložení toxického kovu
   2.Přesná diagnóza druhu kovu
   3.Určení nejvhodnější a nejméně toxické látky schopné vyvést z těla jedovatý kov
   4.Určení jiných vhodných podpůrných metod a látek (např. léky podporující funkci ledvin, látky k ochraně krve jako např. česnek nebo vitamíny E, látky podporující fekální absorbci a následné vyloučení uvolněné rtuti
   5.Diagnóza sekundárních infekcí
   6.Určení vhodné léčby antibiotiky (antibiotika, antimykotika, virostatika, Enderleinovy přípravky, ozonová terapie etc.)
   7.Pečlivé pozorování pacienta od návštěvy k návštěvě, za účelem předejití komplikací nejčastěji způsobených ucpanými čistícími cestami.
   8.Tímto postupem se zdravotní stav mnoha chronicky nemocných pacientů zlepší a to i u takových, u nichž byly předešlé terapie bezúspěšné. Nebo se tito úplně uzdraví.

Dosud formulované problémy nezodpovídají však jednu základní důležitou otázku: proč někteří pacienti, kteří jsou vystaveni působení rtuti, ukládají jed v hypotalamu (a vyvíjejí tak různé hormonální potíže), v nadledvinkách (únava), v dlouhých kostech (osteoporóza, leukemie), někteří zase v pánvi (zánĕty močového mĕchýře), v autonomních a senzorických gangliích (syndrom chronické bolesti), jiní zase v tkáních (sklerodermie, lupus), v lebečních craniálních nervech (tinitus, katarakte, ztráta čichového smyslu atd.), další opět ve svalech (fybromyalgie)?

Jak můžeme tušit, existuje mnoho důvodů k započetí ukládání toxických kovů:

   1.časná fysická traumata, jako například uzavřená zranění hlavy, způsobují větší náchylnost mozku k ukládání olova, hliníku a rtuti
   2.potravinové alergie: často způsobují nižší stupně encefalitidy nebo záněty kloubů. Díky tomu se mohou v těchto oblastech snadněji usazovat toxické kovy
   3.geopatický stres: zjistili jsme nezanedbatelný počet pacientů s nadměrnou koncentrací kovů v nejvíce postižených oblastech těla, kteří spali nad vodovodním vedením, v blízkosti elektrického vedení nebo různých elektrických přístrojů.
   4.jizvy a další rušivá pole: jizvy mohou vysílat abnormální elektrické signály, které pozměňují funkce autonomního imunitního systému. Tyto pozměněné impulsy jsou často příčinou zúžení cév a následného zhoršení prokrvení v takto postižených zónách. Tyto jsou následně náchylné k ukládání těžkých kovů.
   5.strukturální abnormality: Stomatologické potíže a cranio sacralní dysfunkce jsou často zodpovědné za nedostatečné prokrvování a mízní drenáže v postižených oblastech.
   6.biochemické deficity: pokud má pacient chronický nedostatek zinku, začne prostata, která má značnou spotřebu právě tohoto prvku, ukládat druhořadé těžké kovy jako např. Hg++, nebo Pb++.
   7.jedy z našeho prostředí (rozpouštědla, pesticidy, ochranné dřevní nátěry): tyto látky mají synergický efekt s většinou toxických kovů. Kovy se pak převážně ukládají v místech, která byla už jednou chemicky postižena těmito látkami.
   8.nevyřešená psycho-emocionální traumata a nerozřešené problémy v rodinném systému.

Poslední bod je nejrozšířenější faktor, který určuje, kde a jaký kov je v těle uložen a která infekce se v té které oblasti těla rozšiřuje. Tento bod je většinou velmi podceňován, neboť se nedostačuje vhodných, rychlých a přesných terapeutických postupů.

Vyvinul jsem techniku Bio-Feedback-Psychoterapie, nesoucí jméno Psycho-Kinesiologie (PK). Jádro tohoto postupu je „dialog s podvědomím“. K dosažení vstupu do komunikace může být použit jakýkoliv druh Bio-Feedback techniky (svalový test, elektroakupunktura, biofeedback mozkových vln atd.). Tato technika usiluje o odkrytí a následnou práci s nevyřešenými traumatickými událostmi z naší minulosti. S tímto materiálem je dále pracováno tak, aby jak pro pacienta/pacientku tak i jeho/její rodinu mohlo nastat uzdravení. Obsah této metody je zpracován ve skriptech PK I a PK II a na videu vydaném ve vydavatelství Bauer-Verlag Freiburg, a u INK (PK semináře).

Ještě jednou – pacienti, kteří minimálně nebo vůbec nereagovali na předchozí léčbu s vhodně vybranými látkami Dr. Enderleina, dramaticky reagovali až po PK-terapii. Při této léčbě je pracováno s emočním materiálem a tím jsou překonány omezující myšlenkové bariéry. Dále dochází k uzdravení mezi žijícími a zemřelými rodinnými příslušníky. A skutečně, biochemické parametry, následné měření bio-pole, ale i pH tkáně a krve, osmolalita, vodivost, ale i hormonální status, minerální status atd. pohybují směrem k normálu. Výsledky jsou často zarážející.

Symptom je to, co je viditelné nebo zřejmé, a představuje všeobecně důvod, že jsme pacientem vyhledáni. V takových případech najdeme velmi často chronické infekční onemocnění. Za touto infekcí najdeme změněné prostředí a přítomnost toxických kovů. Pod tímto toxickým kovem najdeme důvod, proč se vůbec v těle nalézá, proč je uložen právě na tom kterém místě a proč je to právě ten který kov. Tento proces je vytvořen a řízen naším podvědomím a dále určen dobou uskutečnění a závažností nevyřešeného psycho-emocionálního traumata.

Léčba potom vypadá velmi jednoduše:

   1.pomoz pacientovi vyjasnit jeho emocionální blokády
   2.podej vhodný Enderleinův prostředek
   3.poskytni vhodný detoxikační prostředek

Pokud je tato cesta následována, stačí všeobecně ty nejdůležitější Enderleinovy prostředky k tomu, abychom pacienta dostali ze stavu chronického onemocnění do stavu uzdravení.

Zde ještě malý seznam:

Notakehl, Pefrakehl, Fortakehl, Quentakehl při akutních onemocněních

Utilin, Utilin S, Latensin, Recarcin, Arthrokehlan A, a Sanukehl Cand při chronických onemosněních

Na test reagují obvykle buďto Nigersan nebo Mucokehl při dlouhodobé léčbě brzy po začátku terapie.

Díky této metodě nebude mnoho jiných, komplikovaných, invazivních a často velmi drahých metod potřeba. Kde se nám zdá, že Enderleinovy prostředky neúčinkují, působí přesto silně, předpovídatelně a efektivně. Počet léčiv, které lékař nebo léčitel ve své praxi potřebuje je minimální. Čas léčby je dramaticky zkrácen a kvóta úspěšnosti je vysoká.


Štúdia Dr. Klinghardta 

Protokol o spôsobe elimináce neurotoxínov podľa Dr. Klinghardta.

Schválený:

American Academy of Neural Therapy and Institute of Neurobiology (Belevue, WA, USA)
Institute for Neurobiologii (Stuttgart, Nemecko)
Academy for Balanced Neurobiology Ltd (Londýn, Veľká Británia)

Táto prednáška bola prezentovaná Dietrichom Klinghardtom M.D., Ph.D. na oddelení Jean Piagnet na Univerzite v Ženeve vo Švajčiarsku, v októbri roku 2002 praktickým lekárom a zubárom z Európy, Izraela, z niektorých Arabských krajín a z Ázie.

klikni na zobraziť celé, kde je celý článok
Čo sú to neurotoxíny?

Neurotoxíny sú látky, na ktoré je citlivý nervový systém  cicavcov. Sú absorbované zakončením nervov a cestujú vo vnútri neurónov do tela bunky. Na ich ceste narušujú životné funkcie na nervovej bunke, ako je preprava živín v nervových výbežkoch, mitochondriálne dýchanie a správny prepis DNA. Telo sa stále snaží znižovať hladinu neurotoxínov vhodnými odpadovými cestami: pečeňou, ľadvinami, pokožkou a vydychovaným vzduchom.
Detoxikačný mechanizmus zahrňuje acetyláciu, odsírenie, oxidáciu a iné. Pečeň je v týchto procesoch nejdôležitejšia. Vylučuje najviac odpadových produktov žlče do tenkého čreva a môže opustiť telo cestou zažívacieho traktu. Kvôli lipofónnej/neutropnej povahe neurotoxínov, je ich väčšina vstrebávaná hojnými zakončeniami nervov z centrálneho nervového systému vo vnútornej stene čreva. Centrálny nervový systém má viac neurónov ako miecha. Od momentu, keď sa do sliznice dostanú toxíny, môžu zobrať 4 rôzne cesty:

   1. Neuronová absorpcia cez nervové výbežky do miechy
   2. Žilový systém a cesta vrátnikom naspäť do pečene
   3. Lymfatický systém a cesta hrudnou cievou a podkľúčnej žily
   4. Črevný systém baktérií a tkanivo zažívacieho traktu

Toto je neúplný zoznam bežných neurotoxínov, zoradených podľa dôležitosti:

   1. Ťažké kovy ako ortuť, olovo, kadmium a hliník
   2. Biotoxíny ako tetanotoxín, botulotoxín (z vnútorných parazitov), nešpecifikované toxíny zo streptokokov a stafylokokov, lymfatické ochorenia, tuberkulóza,... Patria k skupine chemických poslíčkov, ktoré používajú mikroorganizmy ku kontrole hostiteľského imunitného systému, hostiteľského správania a jedálnych zvyklostí hostiteľov.
   3. Xenobiotiká (umelo vyrobené environmentálne toxíny) ako sú dioxíny, formaldehyd, insekticídy, konzervačné prostriedky na drevo, PCB
   4. Potravinové konzervanty

Aké sú to symptómy?

Akékoľvek ochorenie môže mať príčinu alebo môže byť zhoršená neurotoxínami. Únava, depresia, nespavosť, strata pamäte a otupenie zmyslov sú bežnými prvými príznakmi.

Ako sa stanoví diagnóza?

   1. História odhalenia – Mali ste niekedy amalgámové výplne? Pokúsal vás kliešť?
   2. Symptómy – Aká je vaša krátkodobá pamäť? Máte oblasti znecitlivenia, zvláštne pocity apod.
   3. Laboratórne testy (kovy – vlasy, stolica, sérum, krv, analýza moču)
   4. Testovanie reakcie organizmu
   5. Testovanie bioenergie (EAV, kineziólogia atď.)
   6. Reakcia na terapeutickú liečbu
   7. Test funkčnej ostrosti a kontrastnosti (meranie sietnicového toku krvi)

Liečba

Prečo by sme mali niekoho vôbec liečiť? Je to naozaj potrebné? Nemôže telo tieto toxíny eliminovať samo prírodnou cestou?
Tu je krátky zoznam samostatných rizikových faktorov, ktoré môžu zapríčiniť akumuláciu kovov v inak zdravom tele – alebo spomaliť a utlačovať telu vlastný vylučovací proces

   1. genetika
   2. pracovné ohrozenie toxickými materiálmi
   3. skoršie choroby
   4. chirurgické operácie
   5. lekárske alebo „rekreačné“ užívanie liekov
   6. emočná trauma, obzvlášť v rannom detstve
   7. sociálne postavenie
   8. vysoký príjem uhľohydrátov s kombináciou s proteínmi (zvlášť u vegetariánov)
   9. používanie homeopatickej ortuti
  10. alergia na niektoré jedlá
  11. pacienti s elektromagnetickým okolím (používanie mobilných telefónov, dom pri elektrickom vedení)
  12. zápcha
  13. ustúpenie lymfatických žliaz na krku
  14. počet zubných amalgámových výplní behom života pacienta

Budeme tu hovoriť iba o tých vylučovacích činiteľoch, ktorí sú prirodzení, bezpeční a tiež môžu byť efektívne (alebo efektívnejšie) než možné lieky. Pretože tieto produkty nemôžu byť patentované a využité pre nemorálny osobný zisk, tak lekársky výskumníci z Európy a Severnej Ameriky tomu venujú málo pozornosti. Najlepšie vedecké štúdie na túto tému pochádza z Ázijských krajín.

Základný program:

Vysoký obsah proteínov, minerálov, mastných kyselín a príjem tekutín.

Racionálne:

   1. proteíny predstavujú dôležitého predchodcu pre vnútornú detoxikáciu kovov a transportné činitele
   2. Kovy sa pripojujú k sebe len na miestach, ktoré sú naprogramované pre spojovanie kovových iontov. Deficit minerálov poskytuje možnosť toxickým kovom sa spojiť v prázdnom viazacom mieste. Zdravý minerálny základ je predpokladom pre všetky pokusy kovovej detoxikácie. Nahrádzajúce minerály môžu detoxikovať telo samy
   3. Lipidy (tvorené z mastných kyselín) tvoria 60 – 80% centrálneho nervového systéme a je potrebné priebežne ich doplňovať.  Deficit môže spôsobiť, že nervový systém bude zraniteľný voči kovom rozpustných tukom, ako ortuť
   4. Bez dostatočného príjmu tekutín môžu byť ľadviny kontaminované kovmi. Základná membrána stuhne a ľadviny nemôžu efektívne filtrovať toxíny. Doplnenie elektrolytického roztoku v malom

Cilantro – riasy (čínsky petržlen)

Táto „kuchynská bylina“ je schopná mobilizovať ortuť, kadmium, olovo a hliník ako v kostiach, tak aj v centrálnom nervovom systéme. Je to pravdepodobne jediný efektívny činiteľ v mobilizovaní skladovanej ortuti vo vnútornom bunkovom priestore a jadre bunky. Pretože riasy mobilizuje viacej toxínov než dokáže telo vyviesť von, môžu kovy zaplaviť spojivové tkanivá, kde sídlia nervy. Tento proces sa nazýva re-toxikácia.  To môže jednoduchšie zabrániť prebiehajúcim vnútorným toxickým zažívacím činiteľom. Naša konečná voľba je riasový organizmus Chlorella. Nedávne štúdie na zvieratách demonštrovali rapídne odvádzanie hliníku z kostry rýchlejšie než je pri iných známych detoxikačných činiteľoch.
Dávkovanie a aplikácia riasovej tinktúry: užívate 2 kvapky 2x denne v začiatkoch, 30 minút pred jedlom. Postupne zvyšujte dávku na 10 kvapiek 3x denne pre plný účinok. Behom začiatočnej fázy detoxikácie riasou môžeme brať 1 týždeň a potom 2 – 3 týždne vynechať.
Ďalšie spôsoby ako užívať riasu: vtierať 5 kvapiek 2x denne do členkov pre mobilizáciu kovov zo všetkých orgánov. Zápästie má husté autonómne inervácie a sú križované hlavnými lymfatickými žľazami.
Čaj z riasy: použite 10 až 20 kvapiek do šálky horúcej vody. Pite pomaly. Rýchlo čistí mozog od mnohých neurotoxínov. Je vhodný na bolesti hlavy a iné akútne symptómy (angína, bolesti hlavy), vtierajte 10 – 15 kvapiek na miesto bolesti – často dosiahneme skoro úplnú úľavu.

Chlorella

Ako chlorella pyrenoidosa (lepšie absorbuje toxíny, ale je ťažšia na trávenie), tak i chlorella vulgaris ( má vyšší obsah CGF – ľahšie trávenie, menej absorbuje kovy) sú vhodné. Chlorella má mnohonásobné efekty na zdravie:
Protivírusový prostriedok:
- toxické väzby, všetky známe toxické kovy, ekologické toxíny, tiež dioxíny a ďalšie
- opravuje a aktivuje telové detoxikačné funkcie
- dramaticky zvyšuje redukovaný glutathiol (redukovanú bielkoviny)
- methyl – coblolamine je potravina pre nervový systém, upravuje poškodené neuróny  a sama o sebe má detoxikačný efekt
- CGF pomáha telu detoxikovať sa samo. Viac než milióny rokov stará Chlorella má vyvinuté špeciálne detoxikačné proteíny a pepsíny pre každý existujúci toxický kov.
- Porophyriny – žily v chlorofyle, majú svoju vlastnú silnú väzbu na kovy.  Chlorofyl tiež aktivuje PPAR – receptor na jadro buniek, ktoré sú zodpovedné za prepis DNA a kódovanie formácií enzýmov, otváranie bunkovej steny, rezistenciu inzulíny a mnoho viac. Lieky, ktoré aktivujú PPAR receptor sú efektívne v liečbe rakoviny prsníka a prostaty.
Vynikajúca potraviny – 50 – 60 % aminokyselín, ideálna potravina pre vegetariánov.
Methylcobolamin – najľahšie absorbovateľná  a zužitkovateľná forma B6, B12, minerálov, chlorofylu, betakaroténu a pod.
- Posilňuje imunitný systém
- Obnovuje črevnú mikroflóru
- Podporuje trávenie tukov

Dávkovanie: začnite s 1 gramom (= 5 tabliet ) 3-4x denne. To je štandardné udržovanie  dávkovania pre dospelých na 6 – 24 mesiacov aktívnej detoxikácie. Behom viac aktívnej fázy detoxikácie (každé 2 – 4 týždne na 1 týždeň), môže byť dávka zvýšená na 3 gramy 3 – 4 x denne (1 týždeň takto,  2-4 týždeň sa vrátiť k udržiavaciemu dávkovaniu). Berte 30 minút pred hlavným jedlom a pred spaním.
touto cestou sa chlorella dostane presne do časti tenkého čreva, kde sa vstrekuje žlč pri začiatku jedla. Tá sa stará o toxické jedlá a iný toxický odpad., Toxíny sú viazané bunkou chlorella a vylučované cestou zažívacieho traktu. Pokiaľ sú odstránené amalgámové výplne, mala by byť užívaná vyššia dávka a to 2 dni pred a 2-5 dní po procedúre (pokiaľ je odstránených viacej výplní, mala by sa užívať vyššia dávka). Žiadna riasy by však nemala byť užívaná v deň, keď idete k zubárovi. Behom tohto času nechceme mobilizovať hlboko uložené kovy, keď očakávame nové ohrozenie v podobe amalgámových výplní. Pokiaľ užívate vitamín C behom datoxikačného programu, berte ho v inú dobu než chlorellu (najlepšie po jedle).
Vedľajšie účinky: väčšina vedľajších účinkov odráža toxický efekt mobilizovania kovov, ktoré sú transportované cez organizmus. Niektorí ľudia majú problémy s trávením membrány chlorelly. Tento problém riešia enzýmy celulózy. Celulóza je k ponúkajú v mnohých obchodoch so zdravou výživou vo výrobkoch pre zdravé zažívanie. Užívanie chlorelly spoločne s jedlom tiež v niektorých prípadoch  pomáha, aj napriek tomu, že je to menej efektívny spôsob. Chlorella vulgaris má slabšiu bunkovú stenu a lepšie ju ľudia znášajú
Niektorí výrobcovia vytvorili extrakty z chlorelly bez bunkových stien. Tie sú však veľmi drahé a menej efektívny, ale ľahšie sa vstrebávajú.
Chlorella rastový faktor

Tento extrakt z chlorelly získaný, je koncentrátom niektorých pepsínov, proteínov a ďalších ingrediencií. Výskum CGF dokazuje, že deti vo vývine nemali žiadne zubné kazy a ich chrup bol takmer dokonalý. Sú menej choré, dorastajú skôr s vyšším IQ. Tiež sú známe prípady pacientov s ťažkým nádorom, ktorým po užívaní CGF vo väčších dávkach, dočasne zmizli prejavy choroby. Z našej skúsenosti s CGF je pre pacientov detoxikácia ľahšia, kratšia a viac efektívny.
Doporučené dávkovanie: 1 kapsula CGF ku každej 20-tej tablete chlorelly

Cesnak (allium sativum) a divoký cesnak ( allium ursinum)
Cesnak môže byť predstavovaný ako ochranca červených a bielych krviniek od oxidačných škôd, zapríčinených kovmi v krvnom obehu – na ich ceste vo – a tiež má vlastnú silnú detoxikačnú funkciu. Cesnak obsahuje mnoho sírnych komponentov, zahrňujúcich najviac skupinu sulph – hydryl, ktoré oxidujú ortuť, kadmium, olovo, a tiež tieto kovy pretvárajú na kovy rozpustné vodou. Vďaka tomu je pre organizmus jednoduchšie vylučovať tieto kovy. Cesnak tiež obsahuje alliin, ktorý je enzymaticky premenený na Alicin, prírodne najsilnejší antimikrobiologický činiteľ. Toxické kovy skoro vždy pacienti získavajú z infekcií, ktoré sú zodpovedné za časť symptómov. Cesnak tiež obsahuje najdôležitejší minerál, ktorý chráni pred ortuťovými toxínmi – bioaktívny selén. Z mnohých produktov, ktoré obsahujú selén, môže telo len slabo získať aspoň časť selénu a ten sa dostane k tým častiam tela, ktoré ho najviac potrebujú. Selén z cesnaku je najviac prospešný v prírodných bio zdrojoch. Cesnak je ochrancom pred srdcovými ochoreniami a rakovinou. Ak sa cesnak rozdrví, životnosť Alicinu je menej než 14 dní. Najviac komerčných cesnakových produktov nemá Alicin žiadny, ani neuvoľňuje potencionálny zvyšok Alicinu. Cesnak obsahuje tinktúru, ktorá je výborná pre použitie v detoxikácii, ale je menej efektívna ako antimikrobiologický činiteľ.
Dávkovanie: 1 – 3 kapsule cesnaku spracovaného metódou suchého mrazenia po každom jedle. Začnete s jednou kapsulou po hlavnom jedle každý deň, pomaly zvyšujte dennú dávku. Zo začiatku môžete pozorovať zhoršenie svojho stavu, ale len čo si telo zvykne na cesnakovú tinktúru, opäť sa jeho stav bude zlepšovať. Užívame 5 – 10 kvapiek cesnaku pri jedle najmenej 3x denne. Najlepšie je užívať cesnak spolu s chlorellou.

Rybí tuk

Komplexy mastných kyselín EPA a DHA v rybom tuku robia biele a červené krvinky viac pružné a tak zlepšujú mikrocirkuláciu mozgu, srdca a iných tkanív. Všetky detoxikačné činnosti závisia na správnych dávkach kyslíka a správnom prúdení krvi. EPA a DHA chránia mozog pred vírusovými infekciami a sú potrebné pre zlepšovanie infekcie a očnej sietnice. Najviac vitálne bunkové orgány pre detoxikáciu sú enzýmy. Tieto malé štruktúry sú zodpovedné za prácu každej bunky.
Ďalšie zdroje majú na ohniskách na mitochondrie a ďalších bunkových orgánoch, ktoré sú z našej skúsenosti škodlivé omnoho neskôr. Bunka stále skúša vytvoriť nové enzýmy pre náhradu poškodených – pre túto činnosť je potrebný dostatok mastných kyselín – obzvlášť EPA a DHA. Donedávna sa neverilo, že telo dokáže vyrobiť vlastnú EPA/DHA z iných Omega 3 mastných kyselín, ako je rybí tuk. Teraz vieme, že tento proces je pomalý a nemôže udržať krok s potrebou, ktorú naše telo má vo vonkajšom toxickom prostredí. Rybí tuk je považovaný za esenciálnu výživu, dokonca i pre vegetariánov. Nedávny výskum odkryl, že transformácia opíc do inteligentných bytostí, sa uskutočňovala najviac v prímorských oblastiach, kde opice začali jesť veľké množstvo rýb. Prečo si nezobrať skúsenosti z tohto výskumu a nezačať konzumovať viac rybieho tuku?
Mastné kyseliny v rybom tuku sú veľmi citlivé na odhalenie elektromagnetických polí, tepla a svetla. Trans mastné kyseliny, dlhá reťaz mastných kyselín, odpadnuté tuky a ďalšie oxidačné produkty a kontaminanty sú často vo väčšine komerčných produktov. Ideálny rybí tuk by mal byť neustále skladovaný v chlade. Rybí tuk môže ľahko chutiť po rybine, ale nie príliš. Pokiaľ necítime žiadnu rybiu chuť, príliš mnoho procesov a manipulácie zničili vitálnosť tuku. Pokiaľ chutí príliš po rybine, sú tu prítomné oxidačné produkty. Doporučujem užívať produkt doporučený nižšie, ktorý je kompletný so všetkými potrebnými parametrami. Klinické výsledky sú jednoznačné.
Dávkovanie: 1 kapsula Omega 3 užívaná 4x denne počas aktívnej časti liečby, 1kapsula 2x denne pre udržiavaciu časť liečby. Vegi Pearls obsahujú polovicu množstva EPA/DHA. Vylučujú najmenšiemnožstvo obsahu priónov a tým vytvárajú myšlienku, že rybí tuk je ľahšie akceptovateľný pre vegetariánov. Nedávno bol na jazyku objavený receptor mastnej kyseliny, je napojený na ostatné známejšie receptory chuti. Pokiaľ sa kapsule žujú, žalúdok a sliznica začínajú pripravovať zažívací trakt správnym spôsobom pre maximálnu absorpciu. Deti milujú žuvanie Vegi Pearls. Na liečbu bipolárnej depresie, post partumnej depresie a iných foriem mentálnych ochorení, je denne potrebné 2000 mg EPA. Na zmiernenie zhubných nádorov je potrebných 12 mg EPA 4x denne. Dávkovanie môže byť ľahko určené podľa informácií uvedených na etikete.

Vyrovnaný elektrolytický roztok (selektrolyt)

Najviac toxický autonómny nervový systém majú pacienti s dysfunkciou. Elektrické správy v organizme nie sú vrátené, sú mylne pochopené alebo zle podávané. Toxíny môžu byť transportované  cez extrabunkový priestor. Zvýšená dávka morskej soli a vyvarovanie sa bežnej kuchynskej soli, sa ukázalo byť veľmi efektívne riešenie niektorých problémov. Viac efektívne je riešenie priekopníka Ketkovského – amerického chemika.  Vynašiel formulku pre veľmi efektívnu náhradu za elektrolyt, ktorá bola neskôr zlepšená Morenom Labsom a teraz je nazývaná Selectrolyt. Doporučujem to všetkým mojim pacientom a mám vypozorované, že každý aspekt detoxikačného procesu sa zdá byť zvýšený. 5% populácie je citlivá na sodík alebo chlorid – krvný tlak sa zvyšuje. U týchto pacientov trvá detoxikačný proces dlhšie a je zložitejší.
Dávkovanie: 1 čajová lyžička do šálky kvalitnej vody 1 – 3x denne. Behom väčšieho stresu môže byť dávkovanie dočasne zvýšené na 1 lyžicu 3x denne.
Agresívnejšie prístupy, tak ako použitie gluthathionu, vitamínu C a ďalších sú na mieste pri zdravých ľuďoch, ale často zhoršujú stav pacientov v pokročilom štádiu choroby. Najcennejšia je kombinácia psychoterapeutického zákroku, ako aplikovaná psychneurobiológia. Tá začína uvoľňovať toxíny z iných skrytých miest.
Chlorella, riasy, cesnakové produkty a mastné kyseliny silno kolísajú v kvalite a obsahu živín a tiež v obsahu kontaminantov. Ja už ďalej nedoporučujem Bio Reurell a iné produkty, ktoré nemajú kontrolu kvality zvyškového procesu.
Detoxikácia ťažkých kovov musí byť dokončená bezpečne a správne!

Dr.Klinghardt (doktor,ktory ja zaoberal otravou ortutou, jeho detoxikacna metoda je koriander a riasy, USA) vo svojej prednaske spomenul:
 
"- s 8. amalganovymi vyplnami v ustach, 2 hodiny po jedle sa zvysi 200 nasobne hladina ortute v tele, ako je povolene v priemysle,
 
- najcastejsie miesta, kde ortut v tele konci su nervovy system, miecha a mozog, takzde mozme s istotou tvrdit, ze alzheimerova choroba je pokracovanim otravy ortutou, a vieme tiez ze ortut v mozgu sposobuje tieto nasledovne ochorenia: skleroza multiplex, amyotrofiska lateralskleroza, alzheimer, parkinson, poruchy pamäte uz u mladych ludi, lahke chronicke depresie, v mladosti vedu amalganove blomby k extremnej hamblivosti, imunitny system sa kazi (to je asi blbe slovo, ale vies ako to myslim.)
 
- jedna z najskaredsich veci, ktore sme zistili pri otrave amalgamom a plati aj pre ine kovy je, ze sposobuju psychicku zmenu osobnosti. T.z. mnohi ludia nemaju ziadne vyrazne symptomy otravy, su iba ini ako by v skutocnosti boli, keby nemali ziadnu ortut v mozgu!!!
 
- koktanie, poruchy ucenia, poruchy zraku, usi su dalsie mozne poskodenia a potom dalsie organicke ochorenia ako napr. ochorenie obliciek, kostnej drene, leukemia, nadory,
 
- skoro kazdy nador, ktory sme pozorovali, ma zvyseny obsah ortute ako je v jeho okoli. Podozrievame, ze nadory su jedinym vychodiskom organizmu ukladat prebytocnu ortut, aby sa nedostala do mozgu,
 
- statisticky videne su zubari (ti, ktori s amalgamom pracuju a tym padom denne vdychuju jedovate ortutove vypary) skupina zamestnani, ktora ma najvyssi podiel na samovradzach a najvyssi podiel nervovych ochoreni,
 
- kovy, ktore mame v ustach su hlavnym dovodom autoimunnych ochoreni ako lupus, sklerodermia, arthitida, problemy so stitnou zlazou, migrena, zalaly creva ... Neexistuje ziadny kov, ktory nie je v ustach nebezpecny,
 
- väscinou sme po odstraneni kovov z mozgu laskyplnejsi, mierumilovnejsi, prijemnejsi a inteligentnejsi ludia!!!
 
- vsetci, ktori zacali s detoxikaciu DMPS coskoro vidia fantasticke uspechy pri tejto chorobe, DMPS je menej nebezpecnejsi ako aspirin alebo ine lieky. V Nemecku ma DMPS zlu povest len preto, ze nie je uzivany tak, ako by sa uzivat mal.

Při vrtání se velkou rychlostí uvolňují miniaturní částečky, zubař by měl použít pomalé rychlosti u vrtáků. Měl by použít gumový chránič tzv. Cofferdam, intenzivně odsávat. Plombu by měl vlastně jen rozdělit a zbytek vysekat. Doporučuje se také jednoduchá dýchací maska - pak se dýchá pouze nosem. Ještě mě napadá, že se nesmí dávat okamžitě definitivní výplň, ale pouze provozórium a to na delší dobu!!
01.01.2011 12:38:37
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one