Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Testy na toxické kovy v Bratislave

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH PODMIENOK

V ÚVZ SR

Trnavská 52, 826 45 Bratislava


Laboratórium odboru objektivizácie faktorov životných podmienok v ÚVZ SR (ďalej len úrad) vykonáva stanovenia olova a ortuti v krvi a kadmia v moči. Stanovenie arzénu v biologickom materiáli nevykonáva.V prípade Vášho záujmu o takéto vyšetrenia bude postup nasledovný:

  • doručte poštou objednávku s podrobnou požiadavkou na stanovenie ťažkých kovov (olova, ortuti, prípadne kadmia) v biologickom materiáli a telefonický alebo iný kontakt na seba (vzor objednávky prikladám)

  • úrad uzavrie s Vami dohodu o cene – podpisuje objednávateľ a úrad (ceny –viď nižšie)

  • prostredníctvom lekára zabezpečíte odbery vzoriek a doručíte ich čo najskôr po odbere do centrálneho príjmu vzoriek úradu

  • po ukončení analýz laboratórium vypracuje protokol o skúške a úrad vám zašle faktúru na zaplatenie

  • po zaplatení faktúry vám úrad zašle protokoly o skúške s výsledkami.

Laboratórium OOFŽP je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou a pracuje v súlade požiadavkami kladenými na akreditované pracovisko. Spoľahlivosť výsledkov je zabezpečená medzilaboratórnymi porovnávacími meraniami a tiež používaním referenčných materiálov. Súčasťou výsledku je aj neistota merania.

Princípy odberu vzoriek:

Odber krvi (cca 4 ml) sa vykoná v ambulancii praktického lekára, do skúmaviek s antikoagulačnými látkami – krv nemôže byť zrazená, po odbere ju treba dobre zatrepať,.

Odber moča – ak sa sleduje pracovná expozícia ťažkým kovom, odoberá sa moč po skončení pracovnej zmeny,

  • ak sa sleduje neprofesionálna expozícia, odoberá sa raňajší moč,

  • množstvo moča- cca 30 ml,

Vzorky treba ihneď po odbere doručiť do laboratória, alebo zamraziť a po zamrazení doručiť v chladiacich boxoch do laboratória.

Súčasťou vyšetrenia moča je vyšetrenie kreatinínu na posúdenie zriedenosti moča. Ak je moč zriedený (v prípade veľkého prísunu tekutín), nemá význam robiť v ňom ďalšie stanovenia a vo vyšetrovaní vzorky sa nepokračuje.

Ceny za analýzu 1 vzorky:

V súlade s cenníkom úradu je cena za vyšetrenie 1 vzorky nasledujúca:

kreatinín v moči 7 €

kadmium v moči 43 €

olovo v krvi 43 €

ortuť v krvi 14 €

13.03.2011 19:59:09
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one