Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Všeobecný domáci testŤažké kovy Test - Všeobecné Kit

Sledovať svoje telo a prostredie pre ťažké kovy kontaminácieŤažké kovy testovaných zahŕňa:
Kadmium, kobalt, meď, olovo, mangán, ortuť, nikel, zinokŤažké kovy Test - General (HMTG) kit bol vyvinutý pre Osumex ako jednoduchý na používanie testovacej súpravu na domov pre predbežné stanovenie prítomnosti identifikovať rad ťažkých kovov.

Tieto ťažké kovy sa skladá z:
kadmium, kobalt, meď, olovo, mangán, ortuť, nikel, zinok

Sada HMTG využíva chemických činidiel ukazujú na prítomnosť ťažkých kovov. Bez kovových iónov ťažkých kovov, ak sú prítomné, podnietiť zmenu farby na činidiel. V dôsledku toho viac kovové ióny sú prítomné, tým silnejšie je výsledné farebné zmeny.

Chemické látky používané v činidlá sú biologicky odbúrateľné-a nie ďalej znečisťujú životné prostredie, najmä pokiaľ zlikvidovať správne po použití. Reagencie obsahujú silice, ktoré nepredstavujú žiadne zdravotné riziko pre používateľov, ak kontakt je robený. Howevever, kde kontakt je robený na oči alebo vnútri úst užívateľ odporúča konzultovať svojho lekára čo najskôr. Odporúča sa, aby použitá riešenie je spláchol do záchodu ako dobrý dispozícii sprievodca.

Sada HMTG je vhodná pre testovanie všetky kvapaliny , ako sú sliny, moč, materského mlieka, voda z vodovodu, atď, za predpokladu, že kvapalina je pomerne jasné, pokiaľ možno bez pevných prímesí a sedimentov. Namáhanie kvapaliny sa má skúšať by bolo dobré k dosiahnutiu jasné farebné zmeny a pre ľahšie čítanie. Pevných látok, ako sú potraviny, doplnky stravy, surové ryby, atď, môžu byť testované potom, čo bol ponorený v destilovanej vode po dobu 24 hodín alebo ošetrený. Napríklad na testovanie surové ryby, miesto v mikrovlnnej rúre a tepla pre asi 20 sekúnd získať šťavy z nej.Šťavu z ryby môžu byť testované na prítomnosť ťažkých kovov iónov.

Pre presnejší výsledok, pH roztoku vzorky sa má skúšať by mala byť najmenej 5,5

Ak používate morská soľ je vysoko odporúča vykonať test na ortuť contaimination. Užívateľ nám poslal jeho výsledok po testovaní morská soľ sa používa pre ortuť. Pozrite sa na jeho výsledok - kliknite tu a môžete si byť šokovaný!

HMT Generálny kit môže byť použitý na testovanie:
 • ortuti uniknuté z amalgámu zubnej výplne - využitie sliny
 • ťažkých kovov v tele - použitie moču, ale to sa nebude zobrazovať ortuť, pretože prítomnosť akýchkoľvek iných kovov sa "maskovať" sa
 • ortuti v rybách - použitie šťava z varenia kus ryby v mikrovlnnej rúre
 • ťažkých kovov vo vode, ako kohútik, dobre, ihrisko, atď
 • ortuti v materskom mlieku
 • ťažkých kovov v prostredí pevných látok drvenie alebo namáčanie položku v destilovanej vode po dobu 24 hodín, potom filter, pred skúškou
 • ťažkých kovov v bylinkách alebo liekov namočením položky v destilovanej vode po dobu 24 hodín, potom filter, pred skúškou


"Kúpil som 4 ur" Heavy Metal Test Všeobecné Kit "vo Veľkej Británii, ktorá potvrdila moja lekári laboratórne testy, ktoré som viedla jed z vodovodu viesť k apt. Odbor životného prostredia Zdravotné testy na vodu zaznamenané 1040 uj olova, kde EHS bezpečnostný limit bol 15uj !

Je zrejmé, že ur produkt funguje ....."

Dr David Boyce
Argyll, Škótsko, Veľká Británia
Výsledok testu je v podobe kapely alebo krúžok, tesne pod povrchom kombinované riešenia, alebo v niektorých prípadoch celej zmiešaného roztoku zmení farbu

Veľmi často tam, kde je viac ako jeden kov súčasnosti, "maskovanie", o výsledku dochádza. Sivá farba môže dôjsť v prípade, že niektoré kovy sú prítomné na rovnakom nízkej koncentrácii. 


Nižšie je farba pásu porovnávať výsledky získané na:Legenda: Mn - mangán, Ni - nikel, Cu - Meď, Hg - ortuť, Cd - kadmium, Co - kobalt, Pb - olovo, Zn - zinku;

Zelená farba označuje, žiadne ťažké kovy prítomné
Sivá farba označuje kombináciu niekoľkých ťažkých kovov prítomných v rovnakej nízkej koncentrácii
Žltozelená až olivovo zelená indikuje prítomnosť mangánu a niklu alebo
Žlté až béžovej farby indikuje prítomnosť medi
Oranžová farba indikuje prítomnosť ortuti a toto je zvyčajne vidieť iba tam, kde žiadne maskovanie inými kovmi môže dôjsť napríklad v slinách a často materského mlieka.
Hnedo-oranžovej na koralové farby indikuje prítomnosť kadmia a kobaltu alebo
Hnedasto ružová alebo hrdzu ružová farba indikuje prítomnosť olova
Silný ružová farba signalizuje prítomnosť zinku

Silná farba svedčí o prítomnosti kovového oznámila aspoň 5 ppm
Farba Výsledky boli potvrdené Kemetco Research Inc so sídlom v Richmonde, Britská Kolumbia, Kanada - 2008

Ak nie sú tam žiadne ťažkých kovov prítomných, krúžok alebo pásik tesne pod povrchom skúšobného roztoku zostáva zelenýako na obrázku vľavoSada HMTG je teda lacný predbežné stanovenie prítomnosti ťažkých kovov vo všeobecnosti tak, že môžu byť podniknuté kroky na odstránenie z tela alebo objekt testované, aby sa zabránilo ďalšiemu znečisteniu.

Zobraziť zdravotnými problémami spojenými s toxickými ťažkými kovmi


  
Obrázky Všeobecné Test Kit, obsah a farebnú schému pre kontrolu výsledku testu

Silná farba svedčí o prítomnosti kovového oznámila aspoň 5 ppm
Farba Výsledky boli potvrdené Kemetco Research Inc so sídlom v Richmonde, Britská Kolumbia, Kanada - 2008Osumex HM-Chela je najviac efektívna pri odstraňovaní ťažkých kovov kontaminácie v tele 


Vyššie uvedené informácie sú všeobecné vzdelávacie účely. Nie je určený ako náhrada príslušná zdravotná starostlivosť radu od skúseného lekára. Ste nútení vyhľadať zdravotnú starostlivosť odporúčania pre liečbu všetkých ochorení alebo ochorení.

Food Standard agentúra UK nebola hodnotená týchto výhľadových vyhláseniach. Tento produkt nie je určený pre diagnostikovanie, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.


Heavy Metals Test - General Kit

Monitor your body and environment for HEAVY METALS contaminationHeavy Metals tested includes:
CADMIUM, COBALT, COPPER, LEAD, MANGANESE, MERCURY, NICKEL, ZINCThe Heavy Metals Test - General (HMTG) kit was developed for Osumex as a simple to use at home test kit for a preliminary determination of the presence of an identified range of heavy metals.

These heavy metals comprises:
cadmium, cobalt, copper, lead, manganese, mercury, nickel, zinc

The HMTG kit utilises chemical reagents to show the presence of heavy metals. The free metal ions of the heavy metals, if present, stimulate a colour change to the reagents. Accordingly, the more metal ions are present, the stronger the resultant colour change.

The chemicals used in the reagents are bio-degradable and do not further contaminate the environment, especially if disposed off properly after use. The reagents contain oils which pose no health risk to the user if contact is made. Howevever, where contact is made to the eyes or inside the mouth the user is encouraged to consult his or her physician as soon as possible. It is recommended that the used solutions be flushed down the toilet as a good disposal guide.

The HMTG kit is suitable for testing any liquid medium such as saliva, urine, breast milk, tap water, etc., provided that the liquid is fairly clear preferably without suspended solids or sediments. Straining the liquid to be tested would be a good idea to achieve a clear colour change and for an easier reading. Solids such as food, supplements, raw fish, etc. can be tested after it has been soaked in distilled water for 24 hours or treated. For example, to test raw fish, place it in a microwave and heat for about 20 seconds to extract juices from it. The juice from the fish can be tested for the presence of heavy metals ions.

For a more accurate result, the pH of the sample solution to be tested should be at least 5.5

If you use sea salt it is highly recommended that you test it for mercury contaimination. A user sent us his result after testing the sea salt he used for mercury. Check out his result - click here and you could be shocked!

The HMT General kit can be used to test for:
 • mercury leaked from amalgam dental fillings - use saliva
 • heavy metals in the body - use urine but it will not show mercury because the presence of any other metal will "mask" it
 • mercury in fish - use juice from cooking a chunk of the fish in a microwave
 • heavy metals in water such as tap, well, ground, etc
 • mercury in breast milk
 • heavy metals in environmental solids by liquidizing or soaking the item in distilled water for 24 hours, then filter, prior to testing
 • heavy metals in herbs or medication by soaking the item in distilled water for 24 hours, then filter, prior to testing


"I purchased 4 of ur “Heavy Metal Test General Kit” in U.K. which confirmed my doctors laboratory test that I have lead poison from lead water main to apt. Enviromental Health Dept tests on water recorded 1040 uj of lead where EEC safety limit was 15uj!

Clearly,ur product works ....."

Dr. David Boyce
Argyll, Scotland, United Kingdom
The result of the test comes in the form of a band or ring just below the surface of the combined solutions or in some cases the entire mixed solutions change colour

Very often where there is more than one metal present, "masking" of the result occurs. A grey colour may result if the several metals are present at the same low concentration. 


Below is the colour strip to compare results obtained to:Legend: Mn - Manganese; Ni - Nickel; Cu - Copper; Hg - Mercury; Cd - Cadmium; Co - Cobalt; Pb - Lead; Zn - Zinc;

green colour indicates no heavy metals present
gray colour indicates a combination of several heavy metals present at the same low concentration
yellow green to olive green indicates the presence of manganese and or nickel
yellow to beige colour indicates the presence of copper
An orange colour indicates the presence of mercury and this is usually seen only where no masking by other metals can occur such as in saliva and often breast milk.
brownish orange to coral colour indicates the presence of cadmium and or cobalt
brownish pink or rust pink colour indicates the presence of lead
strong pink colour indicates the presence of zinc

A strong colour is indicative of the presence of the metal indicated to at least 5 ppm
The colour results were validated by Kemetco Research Inc. based in Richmond, British Columbia, Canada - 2008

If there are no heavy metals present, the ring or band just below the surface of the test solution remains green like the image on the leftThe HMTG kit is therefore an inexpensive preliminary determination of the presence of heavy metals in general so that steps may be taken for elimination from the body or object tested to prevent further contamination.

View health problems associated with toxic heavy metals


  
Images of the General Test Kit, contents and colour chart to check result of test

A strong colour is indicative of the presence of the metal indicated to at least 5 ppm
The colour results were validated by Kemetco Research Inc. based in Richmond, British Columbia, Canada - 2008Osumex HM-Chelat is most effective in eliminating heavy metals contamination in the body 


The above information is provided for general educational purposes only. It is not intended to replace competent health care advice received from a knowledgeable healthcare professional. You are urged to seek healthcare advice for the treatment of any illness or disease.

The Food Standard Agency UK has not evaluated these statements. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
23.11.2010 22:02:00
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one